Náhradné výživné

JUDr. Eva Pistovičová | 16. Jun 2009

Ako postupovať v prípade, ak si otec dieťaťa dobrovoľne neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu?

Ako postupovať v prípade, ak si otec dieťaťa dobrovoľne neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu?

Súčasné platné právo upravuje tento problém v zákone č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Hlavným cieľom tohto zákona je zabezpečiť rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté náhradné výživné osobám, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí. Zákon by mal tiež zmierňovať stres žiadateľov spojený s vymáhaním výživného od neplatiacej povinnej osoby, odstrániť príčiny ich vzájomných konfliktov a v konečnom dôsledku odbúrať časové zaťaženie oprávnených a žiadateľov.

Čo je náhradné výživné a kto je povinnou a oprávnenou osobou?
Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, ktoré spĺňa podmienky nároku.
Povinnou osobou je rodič dieťaťa, alebo iná osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné dieťaťu.
Oprávnenou osobou je dieťa, ktorému bolo priznané výživné právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou.
Nárok na náhradné výživné má teda oprávnená osoba, ktorá musí zároveň spĺňať zákonom stanovené podmienky.

Prvou podmienkou je, že povinná osoba si neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v stanovenej lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné.

Dieťa má nárok na náhradné výživné aj vtedy, ak jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok. Prípadne ak suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako minimálne výživné, ktoré v súčasnosti predstavuje sumu 24,50 EUR (738 Sk).

Dieťa, ktoré spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok, má nárok na náhradné výživné, ak má trvalý pobyt a zdržiava sa na území Slovenska alebo študuje v zahraničí a ak si plní povinnú školskú dochádzku.

Náhradné výživné sa poskytuje len v prípade, ak za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, priemerný mesačný príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima. Do úhrnu príjmov žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne sa nezapočítava príjem povinnej osoby.

Môžem si uplatniť nárok na náhradné výživné aj vtedy, ak sa otec dieťaťa zdržiava v zahraničí?
Áno, je to možné, len administratívny proces je trochu zdĺhavejší. Ak sa povinná osoba zdržiava v cudzine, podmienka trvania exekučného konania sa považuje za splnenú, ak žiadateľ o náhradné výživné preukáže potvrdením Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné. Alebo ak návrh na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený príslušnému orgánu v cudzine a od postúpenia návrhu do cudziny uplynuli najmenej tri mesiace.

Aká je výška náhradného výživného?
Náhradné výživné sa poskytuje žiadateľovi vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo vo výške súdom schválenej dohody. Ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytuje vo výške nezaplateného výživného. V oboch prípadoch sa však náhradné výživné poskytuje maximálne vo výške 1,2-násobku životného minima na dieťa, čo v súčasnosti predstavuje sumu 2 952 Sk (98 EUR).

Kto môže požiadať o náhradné výživné?
Žiadateľom o náhradné výživné môže byť dieťa, rodič dieťaťa, iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody platiť výživné pre dieťa, alebo rodič dieťaťa, ktorému nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného.

Kde sa mám so žiadosťou obrátiť?
O nároku na náhradné výživné rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Čo má obsahovať žiadosť?
Zo žiadosti musí byť jasné, že sa žiadateľ domáha vyplatenia náhradného výživného a v akej sume. Žiadosť musí obsahovať najmä tieto prílohy:

  • a) právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné, alebo osvedčenú kópiu rozhodnutia alebo dohody,
  • b) potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie,
  • c) potvrdenie školy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky dieťaťom alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie štúdiom. Toto potvrdenie netreba, ak ide na strednej škole o štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium a štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov a na vysokej škole o externé štúdium,
  • d) potvrdenie o príjme žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú.


Ako sa poskytuje náhradné výživné?
Náhradné výživné sa poskytuje na základe právoplatného rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne pozadu, najskôr od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiadateľ podal žiadosť. Ak žiadateľ o to výslovne požiada, náhradné výživné sa poskytne aj za tri kalendárne mesiace predchádzajúce kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná.

Príklady
1. Ak domácnosť tvorí matka s 1 dieťaťom, tak maximálny príjem rodiny pre splnenie nároku je 17 270 Sk (573 EUR).
2. Ak domácnosť tvorí matka s 2 deťmi, tak maximálny príjem rodiny pre splnenie nároku je 22 682 Sk (753 EUR).
3. Ak domácnosť tvorí matka s 3 deťmi, tak maximálny príjem rodiny pre splnenie nároku je 28 094 Sk (933 EUR).
Príjem druhého rodiča (v tomto prípade otca), ktorý je povinnou osobou, sa nezapočítava do úhrnu príjmov, aj keď žije v spoločnej domácnosti.

 

Informácie o náhradnom výživnom ako aj formulár žiadosti nájdete na stránkach Ústredného portálu verejnej správy SR.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: