Postkovidový syndróm u detí: Ako ho diagnostikovať a liečiť?

Dagmar Baluchová | 4. máj 2021
Postkovidový syndróm u detí

U niektorých detí sa môžu vyskytovať rozličné ťažkosti aj niekoľko mesiacov po prekonaní. Na tému, aké možnosti diagnostiky a liečby majú tieto deti, sme sa rozprávali s pediatrom MUDr. Petrom Kunčom z Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.( NÚDTaRCH) v Dolnom Smokovci.

Pandémia ochorenia COVID-19 v súčasnosti zasahuje do mnohých stránok nášho života. Toto ochorenie neobchádza ani detskú populáciu. V prevažnej väčšine je priebeh akútnej fázy ochorenia u detí zväčša bezpríznakový alebo len s miernymi ťažkosťami. 

Avšak u mnohých sa môžu objaviť ťažkosti aj niekoľko mesiacov po prekonaní. Na tému, aké možnosti diagnostiky a liečby majú tieto deti, sme sa rozprávali s pediatrom MUDr. Petrom Kunčom z Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.( NÚDTaRCH) v Dolnom Smokovci.

MUDR. PETER KUNČO

Ako je známe, COVID-19 má veľmi variabilné prejavy. Čo všetko však spadá pod postkovidový syndróm?

Počty detí, ktorí majú po prekonaní ochorenia COVID-19 rôzne ťažkosti, neustále stúpa. Pri výskyte dlhodobých ťažkostí, ktoré pretrvávajú viac ako 12 týždňov a evidentne nevyplývajú z chronických diagnóz detí, môžeme hovoriť o tzv. „postkovidovom syndróme“.

Počet príznakov, ich intenzita a stupeň pretrvávania sú v každom individuálnom prípade rôzne. Udávané ťažkosti sú rozličného charakteru, ale vo všeobecnosti sa deti najčastejšie sťažujú na pretrvávajúcu únavu, zníženú fyzickú a mentálnu výkonnosť, problémy s dýchaním ako pocit ťažoby na hrudníku, či pocit nedostatočného nadýchnutia, sťaženého výdychu alebo dlhodobého kašľa.

Mnoho z nich trpí aj pretrvávajúcimi bolesťami hlavy, zmenami v psychickom prežívaní a nadmerným búšením srdca po fyzickej námahe.

Neobchádzajú ich ani bolesti hrdla, rôznorodé tráviace ťažkosti, či zmeny v schopnosti udržania pozornosti, čo môže narušiť ich školský prospech. Zo skúseností dominujú u detí najmä respiračné príznaky a pocit chronickej únavy. V niektorých prípadoch sme sa stretli s deťmi, ktoré pred prekonaním ochorenia aktívne športovali aj na profesionálnej úrovni a mali dostatok energie. Po chorobe sa však ich fyzická výkonnosť razantne prepadla aj o polovicu pôvodnej hodnoty.

Tento výrazný pokles výkonnosti môže byť zvlášť citeľný a frustrujúci u aktívnych športovcov. Niektorí sa aj dlhodobo po uzdravení nevedia dostať na pôvodný stupeň trénovanosti, čo môže prehlbovať ich psychické strádanie. Raritne u detí od predškolského veku po prekonaní aj bezpríznakového ochorenia sa môže dostaviť po niekoľkých týždňoch náhle a znenazdajky závažný akútny stav s multiorgánovým postihnutím, a predovšetkým zlyhávaním srdcového svalu označovaný ako PIMS.

Uvedený stav si vyžaduje urgentnú hospitalizáciu a adekvátnu liečbu. Našťastie, takýchto prípadov nie je veľa s ohľadom na veľké množstvo detí, ktoré COVID-19 na Slovensku prekonali.

Okrem diagnostiky a liečby „bežnejších“ ochorení najmä dýchacích ciest u detí prichádzate v súčasnej dobe v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. v Dolnom Smokovci aj s novinkou – pre detských pacientov, ktorí prekonali akútnu fázu COVID-19 a už nie sú infekční, ponúkate v rámci  diagnosticko-liečebného pobytu dôslednú diagnostiku pretrvávajúcich ťažkostí a následnú adekvátnu liečbu. Čo všetko zahŕňa?

Deťom s dlhodobo pretrvávajúcimi ťažkosťami po ochorení COVID-19 treba venovať náležitú pozornosť, byť obozretní v posudzovaní jednotlivých príznakov a podrobiť ich dôkladným, komplexným a cieleným vyšetreniam. Spomínané ťažkosti do výraznej miery ovplyvňujú každodenné prežívanie detí a znižujú ich kvalitu života.

Nedostatočné posúdenie pokovidového stavu môže pre pacientov znamenať vystavenie riziku dlhodobých zdravotných komplikácií najmä v oblasti funkcie srdca a dýchacích ciest. Nemenej dôležité je u detí s udávanými respiračnými ťažkosťami a chronickou únavou objektívne prešetriť ich stav, aby sme mohli individuálne stanoviť stupeň tolerancie fyzickej námahy a vypracovať plán postupného a pre organizmus šetrného zvyšovania fyzickej aktivity.

V diagnostickom procese je potrebné oboznámiť sa s množstvom a stupňom závažnosti vzniknutých dlhodobých ťažkostí a ich časovú následnosť po prekonaní COVID-19.

Dbáme na pohľad samotného pacienta, do akej miery ho udávané ťažkosti limitujú v bežných denných aktivitách ako učenie, šport, kvalita spánku a schopnosť sústrediť sa. Pridružiť sa tiež môžu psychické ťažkosti v súvislosti s dlhodobým sociálnym odlúčením a časom stráveným pred obrazovkami počítačov.

Po odobratí anamnestických údajov a posúdení subjektívnych ťažkostí sú v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb počas diagnosticko-liečebného pobytu realizované indikované laboratórne, zobrazovacie a špecifické vyšetrenia.

Laboratórnymi odbermi posúdime stupeň zápalovej aktivity, stav imunitného systému, keďže po prekonaní takmer každého vírusového ochorenia môže dôjsť k dočasnému zníženiu obranyschopnosti organizmu. Máme možnosť tiež vyšetriť hladinu špecifických protilátok vytvorených po prekonaní COVID-19 na potvrdenie, či dieťa prekonalo ochorenie aj napriek negatívnym výsledkom antigénových, či PCR vyšetrení.

Rozličnými vysokošpecializovanými spirometrickými vyšetreniami môžeme objektívne posúdiť funkčný stav dýchacích ciest, celkovú pľúcnu kapacitu, reakciu priedušiek na provokáciu fyzickou námahou a diagnostikovať zvýšenú dráždivosť dýchacích ciest na rôznorodé podnety. Špeciálnymi vyšetreniami vieme posúdiť, či nedošlo k narušeniu okysličovacej funkcie pľúc.

Spiroergometrické vyšetrenie nám objektivizuje úroveň tolerancie fyzickej námahy, určí prah trénovanosti, ktorý bude dobre tolerovaný pacientom. V diagnostickom procese tiež nemôžu chýbať zobrazovacie vyšetrenia ako röntgen pľúc a hrudníka, CT vyšetrenie hrudníka s vysokou rozlišovacou schopnosťou k možnému odhaleniu aj minimálnych zmien v pľúcach a vnútrohrudných orgánoch.

Nadmerná a neprimeraná zápalová odpoveď imunitného systému na infekciu COVID-19 môže poškodiť srdcový sval a viesť k jeho funkčnej nedostatočnosti.

Preto je tiež potrebné vyšetriť špecifické funkčné ukazovatele stavu srdca a EKG.

Covid -19
Prečítajte si tiež:

Covid -19 

Sú podľa vašich skúseností potrebné pri postkovidových stavoch aj psychologické a rehabilitačné cvičenia?

Pri udávaní psychicky podmienených ťažkostí je odôvodnené psychologické vyšetrenie s možným terapeutickým zásahom. Ten môže zmierniť udávané príznaky detského pacienta, pretože mnohé psychické ťažkosti sa odzrkadľujú a prelínajú so subjektívnymi problémami.

Detský pacient by mal tiež štandardne podstúpiť rehabilitačné vyšetrenia podľa vypracovaného protokolu s dôrazom na zistenie úrovne správneho stereotypu dýchania, určenia svalovej sily a posúdenia držania tela. Indikácia ďalších cielených vyšetrení vyplýva z posúdenia základných vyšetrení. 

postkovidový syndróm

Na čo je zameraná následná liečba?

Po realizácii a multiodborovom posúdení vyšetrení pristupujeme k liečbe. Napríklad pri zvýšenej zápalovej aktivite je to protizápalová liečba, pri diagnostikovaní poruchy imunity liečba na podporu imunity, pri funkčnej poruche dýchania inhalačná protizápalová alebo priedušky rozširujúca terapia.

Dôležité postavenie má aj kvalitná a odborne vedená respiračná fyzioterapia k naučeniu správneho stereotypu dýchania, pri dlhodobom hlienovom kašli nácvik techník k zlepšeniu a zefektívneniu vykašliavania či individuálnych cvičení k náprave chybného držania tela. 

Sú po prepustení potrebné nejaké režimové opatrenia, následné kontroly u špecialistov ap.?

Po komplexnom zhodnotení výsledkov vyšetrení je pacient po prepustení podľa zistení odporúčaný k dlhodobejšiemu sledovaniu v jednotlivých odborných ambulanciách (napr. pneumoftizeologickej, kardiologickej, imunoalergiologickej alebo fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii). Pacient odchádza tiež s individualizovaným plánom postupného zvyšovania fyzickej výkonnosti k nadobudnutiu pôvodnej tolerancie fyzickej námahy.

Je táto liečba hradená poisťovňami? Kde o ňu môžu rodičia pre svoje dieťa požiadať?

Všetky spomínané vyšetrenia môžeme realizovať počas hospitalizačného pobytu zameraného na deti s postkovidovým syndrómom v NÚDTaRCH v Dolnom Smokovci. Táto diagnostika a liečba je štandardne uhrádzaná všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rodičia detí môžu požiadať o hospitalizáciu detí svojho obvodného pediatra alebo špecialistov v odbore detská pneumoftizeológia alebo imunoalergiológia.


Zdravie vlastných detí je pre takmer všetkých rodičov na prvom mieste, preto by sme nemali zanedbávať dlhodobo udávané ťažkosti našich ratolestí. Deti s postkovidovým syndrómom vieme dôkladne prešetriť a v mnohých prípadoch im dopomôcť k tomu, aby si znovu mohli naplno užívať ich detstvo a každodenné radosti v tak krásnom období života, akým detstvo nepochybne je.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: