Materské

JUDr. Eva Pistovičová | 11. Sep 2009

Materské je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

Materské je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

Kedy mám nárok na materské?
Aby sme si mohli uplatniť túto dávku, musíme splniť niekoľko podmienok. Prvou podmienkou je tehotenstvo alebo starostlivosť o dieťa. Druhou dôležitou podmienkou je účasť na nemocenskom poistení najmenej po dobu 270 dní v posledných 2 rokoch pred pôrodom. Do tohto obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce, ako aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Kedy mi nárok vznikne a kedy zanikne?
Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak žena porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká spravidla uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské. Až do 37. týždňa môžu poberať materské ženy, ktoré porodili zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa starajú, alebo ak ide o osamelé matky.

V prípade, že sa žene vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo materské sa jej nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr ako určil lekár, má nárok na materské do konca 28. týždňa (resp. 37. týždňa) od vzniku nároku na materské.

Žena, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské. V prípade, že žene zomrelo dieťa v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, maximálne však do konca 28. týždňa (resp. 37. týždňa) od vzniku nároku na materské.

Je dôležité podotknúť, že obdobie nároku na materské nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Môže materské poberať aj iná osoba ako matka, ktorá dieťa porodila?
Áno, je to možné. Musí však ísť o poistenca, ktorým môže byť:

  • a) otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
  • b) otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac. Zároveň matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
  • c) otec dieťaťa po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
  • d) manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
  • e) manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
  • f) fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.


Podľa zákona takýto iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 22 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z týchto detí sa stará, alebo je osamelý a stará sa o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské. Nárok na materské má najdlhšie do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Kde žiadať o materské?
Doklad „Žiadosť o materské“ potvrdí budúcej mamičke príslušný gynekológ na tlačive Sociálnej poisťovne, na ktorom, okrem osobných údajov, uvedie pravdepodobný termín pôrodu a dátum o nástupe na materskú dovolenku. Uvedenú žiadosť predloží zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý ju vypíše, potvrdí a odovzdá v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Podklady pre výpočet výšky materského si Sociálna poisťovňa vyžiada od zamestnávateľa.

Čo v prípade, ak žene počas tehotenstva skončil pracovný pomer?
Skončením pracovného pomeru zároveň zaniká nemocenské poistenie. Ak pracovný pomer skončí v čase tehotenstva, začína plynúť 6-mesačná ochranná lehota. Prakticky to znamená, že ak počas týchto 6 mesiacov žena napríklad ochorie, má nárok na nemocenské rovnako, akoby bola zamestnaná.

Pokiaľ ide o nárok na materské, ak tento vznikne v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia. Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, ak

  • ochranná lehota trvá ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu, alebo
  • ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo skutočným dňom pôrodu poberá poistenkyňa nemocenské alebo ošetrovné.

Mám nárok na materské aj v prípade, keď zamestnávateľ neodvádzal odvody?
Áno. Nárok na materské nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie.

Aká je výška materského?
Materské sa poskytuje za jednotlivé dni vrátane sobôt a nedieľ. Výška materského sa v roku 2009 za jeden deň vypočíta nasledovne:

Denný vymeriavací základ na určenie výšky materského je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Vymeriavacím základ je vlastne hrubý príjem. Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu je v zásade kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské. Zákon však vymedzuje aj kratšie rozhodujúce obdobia v závislosti od vzniku nemocenského poistenia a vzniku nároku na materské (doba medzi nimi). Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie.

Najvyšší vymeriavací základ v súčasnosti je určený vo výške 1 003,09 EUR.

Príklady

  1. Pri príjme 400 EUR mesačne predpokladaná výška materského bude pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci približne 220 EUR mesačne.
  2. Pri príjme 1 000 EUR mesačne predpokladaná výška materského bude pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci približne 550 EUR mesačne.

Čo v prípade, ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok?
V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku platí, že ak rodič má nárok na materské, ktorého výška v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským. To znamená, že ak výška materského je menšia ako 158,67 EUR mesačne, tak rodič môže požiadať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o doplatok až do výšky 158,67 EUR mesačne. Ak matke nevznikol z rôznych dôvodov nárok na poberanie materského, môže hneď od narodenia dieťaťa požiadať o vyplácanie rodičovského príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a namiesto materského bude poberať rodičovský príspevok v sume 158,67 EUR.

Ak som porodila v zahraničí?
Ak pôrod nastal na území iného členského štátu Európskej únie, príp. Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, je nevyhnutné do 3 dní požiadať príslušnú inštitúciu nemocenského poistenia v danej krajine o vystavenie formulárov E 115 a E 116. Tie následne zašle Sociálnej poisťovni, ako príslušnej inštitúcii nemocenského poistenia v Slovenskej republike. Jednoduchšia situácia platí vo vzťahu k Českej republike, pretože na základe dohody medzi Sociálnou poisťovňou a Českou správou sociálneho zabezpečenia si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na materské v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive vystavenom v Českej republike.

V prípade, že pôrod nastal na území iného štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, príp. Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, s ktorým má však Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr. Chorvátska republika, Ukrajina atď.), Sociálna poisťovňa je v zásade povinná akceptovať i potvrdenia a tlačivá vystavené v príslušnom štáte.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: