Vyhodnotenie 14. ročníka Dňa narcisov

Redakcia | 13. máj 2010

V piatok, 16. apríla 2010 zorganizovala Liga proti rakovine 14. ročník Dňa narcisov, v ktorom sa uchádzala o dôveru verejnosti a tým o podporu jej programov a projektov v prospech onkologických pacientov.

TLAČOVÁ SPRÁVA

VYHODNOTENIE 14. ROČNÍKA DŇA NARCISOV

B r a t i s l a v a, 12. máj 2010 – v piatok, 16. apríla 2010 zorganizovala Liga proti rakovine 14. ročník Dňa narcisov, v ktorom sa uchádzala o dôveru verejnosti a tým o podporu jej programov a projektov v prospech onkologických pacientov.

Ak ste si v tento deň pripli na svoj odev narcis, pridali ste sa k jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierke Ligy proti rakovine. Jeho nosením ste vyjadrili spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Ak ste prispeli i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný príspevok pomôže celý rok realizovať množstvo programov a projektov pre onkologických pacientov bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu, ktoré ľuďom s ťažkým ochorením pomáhajú prekonávať najťažšie obdobie života – obdobie liečby i po liečbe. Táto podpora umožní poskytovať aj informácie a rady o prevencii pre všetkých, ktorým záleží na svojom zdraví.

V tomto roku oslovil narcis celú verejnosť prostredníctvom headlinu:  „Narcis opäť spojí všetkých, ktorí sa rozhodnú pomôcť...“. Jeho úlohou bolo informovať nielen o konaní samotnej zbierky, ale zároveň spájať v boji proti rakovine. Význam a myšlienku headlinu zvýraznila mapa Slovenska so 78-mimi žltými narcismi rovnakej veľkosti, predstavujúcimi jednotlivé okresné mestá v SR. Rovnako veľké narcisy symbolizovali, že Liga proti rakovine pokladá každú podporu za rovnako dôležitú a užitočnú bez ohľadu na veľkosť mesta či miesta, z ktorého prišla, bez ohľadu na kvantifikáciu finančného objemu zaslanej podpory. 

Výnos Dňa narcisov 2010
Mesiac od konania zbierky môže Liga proti rakovine oznámiť verejnosti, partnerom, spoluorganizátorom, dobrovoľníkom oficiálny výsledok tohtoročného Dňa narcisov.
Celoslovenský výnos 14. ročníka Dňa narcisov predstavuje sumu 891 514.21,- EUR. Ten sa skladá z nasledovných hodnôt:
- v pokladničkách dobrovoľníkov sa nachádzalo 857 857.21,- EUR
- v rámci mobilnej SMS zbierky na č. 848 prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 33 657,- EUR*
*Výnosy uvádzané mobilnými operátormi sú zatiaľ predbežné, ich presná hodnota bude známa koncom júna, po konečnom zúčtovaní partnermi – mobilnými operátormi.“


V jednotlivých krajoch Slovenska boli nasledovné výnosy:

Bratislavský kraj   238 795.98 EUR
z toho BA:  206 213.77 EUR
Trnavský kraj  113 612.90 EUR
Trenčiansky kraj 81 623.64 EUR
Nitriansky kraj99 425.67 EUR
Banskobystrický kraj  75 269.75 EUR
Žilinský kraj 81 681.16 EUR
Košický kraj  81 681.16 EUR
Prešovský kraj  79 752.73 EUR
S p o l u:  857 857.21 EUR


Čistý výnos Dňa narcisov predstavuje hodnotu 671 366.66,- EUR. Z hrubého výnosu zbierky bolo na materiálne, organizačné a prezentačné zabezpečenie zbierky požitých 220 147.55,- EUR (kvetiny narcisu, identifikátory dobrovoľníkov, publicita – informovanosť o konaní zbierky), časť nákladov uhradili priamym finančným príspevkom partneri LPR.

Podporené projekty
Liga proti rakovine obdržala 50 žiadostí o podporu rôznych projektov súvisiacich s oblasťou jej pôsobenia. Žiadosti posúdila Generálna rada LPR na svojom zasadnutí 11. mája. Zo všetkých podaných žiadostí podporí LPR 34 v celkovom objeme 293 029.10,- EUR. Suma 99 582,- EUR je určená na realizáciu konkrétnych programov pre onkologických pacientov v rámci celej SR, uskutočňovaných prostredníctvom organizačných zložiek LPR. Na programy a projekty, ktoré ideovo, organizačne a finančne zastrešuje priamo Liga proti rakovine v súlade so svojím poslaním a v súlade s programovým odporúčaním medzinárodných inštitúcií, ktorých je LPR členom, zostáva k dispozícii 278 755.56,- EUR, ktoré budú používané počas celého roka.

Konkrétne podporené projekty už krátko po Dni narcisov
„Ja si ťa nedám“ – o diagnóze, ktorá všetko zmení...
Prvým z podporených projektov je kniha: „Ja si ťa nedám“ od autorky publikácií mapujúcich závažné a dôležité celospoločenské témy - Danice Janiakovej. Kniha približuje príbehy dvoch pacientok s diagnózou, ktorá všetko zmení..., dám, ktoré nabrali odvahu verejne hovoriť o svojich pocitoch a zmenách životných postojov. Okrem príbehov pacientok s diagnózou rakovina prsníka kniha ponúka odpovede na mnohé otázky, na ktoré nie je čas pacientom odpovedať pri vyšetreniach či liečbe.

Relaxačné týždňovky a rekondičné pobyty
Liga proti rakovine v rámci svojich programov realizuje rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z členských klubov Ligy proti rakovine, ale aj týždňové rekondično-relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorí nie sú členmi LPR. Prvý z pobytov - pre 55 onkologických pacientov - sa koná už od 16. do 23. mája v prekrásnom prostredí stredného Slovenska – vo Vyhniach. Program pobytu bude zameraný na ľahkú turistiku, výlety, kreatívne aktivity, plávanie, či besedy s onkológom a psychológom na vybrané témy. Ďalšie dva turnusy pre 110 pacientov budú prebiehať od 4. – 11. septembra a od 12. – 19. septembra.

Rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z členských klubov LPR SR sa budú konať v 4 turnusoch od mája do októbra 2010 v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, vo Vyhniach a už tradične aj v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier. Celkovo sa na všetkých typoch pobytov vystrieda viac ako 600 onkologických pacientov z celého Slovenska.
Vzdelávanie mladej generácie

Zo Dňa narcisov Liga proti rakovine už tradične podporuje aj vzdelávanie mladých ľudí formou workshopov pre študentov Onkologickej výchovy.  V termíne 19.-20. júna sa uskutoční jeden z nich v Košiciach. 150 študentov sa spolu so svojimi pedagógmi  v rámci pripraveného programu zúčastní aj „Pochodu proti rakovine prsníka“, akcie organizovanej spoločnosťou Avon. Liga proti rakovine je odborným partnerom podujatia.

O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas Dňa narcisov Vás budeme informovať prostredníctvom letáčika, webovej stránky www.lpr.sk, inzercie či facebooku.

Liga proti rakovine ďakuje 631 spoluorganizátorom, 15 622 dobrovoľníkom zapojených do Dňa narcisov, partnerom, podporovateľom a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní a realizácii tohtoročného Dňa narcisov.

ĎAKUJEME za prejavenú dôveru a podporu!

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: