Papierovačky po narodení dieťaťa

JUDr. Jana Šatková | 19. Jan 2010

Čo všetko je potrebné vybaviť po narodení dieťaťa?

Milí rodičia,

narodenie dieťaťa okrem nesmiernej radosti sprevádza aj množstvo povinností vyplývajúcich zo zákona. Čo je potrebné na úradoch vybaviť a kto to za vás môže či nemôže zariadiť sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Narodenie dieťaťa je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, alebo po pôrode poskytol liečebný úkon, do 3 pracovných dní. V iných prípadoch je tak povinný urobiť jeden z rodičov (§ 13 ods. 3 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách). Narodenie sa oznamuje a zapisuje sa do matriky v mieste narodenia dieťaťa na základe „Hlásenia o narodení“ z pôrodnice, ktoré sa doručí matričnému úradu.

MATRIKA:

Rodný list:

Rodný list novonarodeného dieťaťa si vyzdvihne rodič (otec) na matričnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa, nie podľa bydliska.

Otec dieťaťa na matričnom úrade podpíše na „Hlásenie o narodení“,  súhlas s menom dieťaťa, ktoré podpísala matka v pôrodnici, a podpíše prevzatie rodného listu dieťaťa.

Ak sú rodičia manželia, otec dieťaťa predloží k nahliadnutiu originál sobášneho listu a preukaz totožnosti svoj aj matky dieťaťa.

Ak je matka dieťaťa slobodná, predloží k vydaniu rodného listu dieťaťa svoj občiansky preukaz a na matrike urobí vyhlásenie o svojom osobnom stave.
Ak nemôže prísť osobne, vyhlásenie o svojom osobnom stave môže vykonať na ktorejkoľvek matrike alebo u notára.
Prevzatím dokladov o narodení dieťaťa môže písomne, s úradne overeným podpisom, poveriť inú osobu, alebo jej doklady budú zaslané doporučene do vlastných rúk.

Ak je matka dieťaťa rozvedená, k vydaniu dokladov o narodení predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.      
Ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva neuplynulo 300 dní, v matrike je ako otec dieťaťa zapísaný bývalý manžel, aj keď nie je biologickým otcom dieťaťa. Určenie otcovstva je možné až po uplynutí 300 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Prvý výpis z matriky (rodný list) je bez poplatku, každý ďalší výpis podlieha poplatkovej povinnosti. Je vhodné nechať si vyhotoviť duplikát rodného listu pre prípad straty alebo odcudzenia rodného listu dieťaťa. Je to doklad o osobnom stave, kde sú údaje o narodení, rodičoch, rodnom čísle, štátnom občianstve a iné, ktoré sú chránené osobitnými predpismi.

Odporúčame rodičom, aby si z originálu rodného listu dieťaťa dali vyhotoviť dostatočný počet neosvedčených fotokópií, ktoré použijú na všetky inštitúcie, ktoré ho vyžadujú.

 TIP: Na matriku (a teda aj ďalšie inštitúcie) sa vyberte až po 3 pracovných dňoch od narodenia dieťaťa, dovtedy má nemocnica lehotu pre oznámenie narodenia dieťaťa. Bez „Hlásenia o narodení“ z pôrodnice Vám rodný list nevydajú.

Narodenie dieťaťa oznámte zamestnávateľovi. V niektorých firmách je oznámenie narodenia dieťaťa dokonca povinnosťou zamestnanca. Spájajú sa s tým skutočnosti rozhodujúce pre výpočet daňovej povinnosti dane z príjmov, uplatnenie nároku na ošetrovanie člena rodiny a pod.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY:

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

Spolu s rodným listom dostanú rodičia na matričnom úrade „Žiadosť o rodičovský príspevok“. Žiadosť vyplní a podpíše matka dieťaťa a podáva spolu s neosvedčenou fotokópiou rodného listu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. (zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá v znení neskorších predpisov). Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona, je
a) matka, ktorá dieťa porodila,
b) otec dieťaťa, ak
1. matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie1) alebo
2. dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo
c) osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu.

Podmienky nároku na príspevok sú narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba, ktorej sa narodilo dieťa v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má nárok na príspevok, ak bola pred narodením dieťaťa najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na príspevok na to isté dieťa vzniká iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Príspevok na jedno dieťa je v súčasnosti 151,37 eur.

Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe, ak pred uplatnením nároku na príspevok dala privolenie na osvojenie dieťaťa podľa osobitného predpisu alebo dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu alebo dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť právoplatným rozhodnutím súdu.

Nárok na príspevok nevzniká matke, ktorá dieťa porodila,  ak po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení.
Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe, ak sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu. Žiadosť o príplatok k príspevku:

Od januára 2007 štát pripláca jednorazovo príplatkom k príspevku pri narodení dieťaťa na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Oprávnenou osobou na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
a) je matka, ktorá dieťa porodila a
b) otec dieťaťa, ak matka zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie alebo ak dieťa, ktoré sa narodilo matke ako prvé a dožilo sa 28 dní, bolo zverené do výchovy otca.

Od 1.2.2008 je príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa poskytovaný v sume 678,49 € . (20 440 Sk)

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

- poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby alebo ju možno získať z internetu 

Dožitie dieťaťa aspoň 28 dní preukazuje žiadateľ potvrdením ošetrujúceho lekára dieťaťa na osobitnom tlačive, ktoré poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasťou žiadosti je aj časť C -  Potvrdenie lekára (gynekológa).

Pre splnenie podmienok nároku sa musí matka od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovať raz za mesiac preventívnych prehliadok alebo obdobných prehliadok v cudzine. Za účasť na preventívnych prehliadkach sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Toto priamo na žiadosti potvrdí ošetrujúci gynekológ.

Ak sa matke dieťa narodilo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa za podmienky, že bola pred narodením dieťaťa najmenej 1 rok verejne zdravotne poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Slovenskej republike. Takéto potvrdenie o poistení poskytne svojmu klientovi príslušná zdravotná poisťovňa.

Nárok na príplatok k príspevku má len tá oprávnená osoba, ktorej vznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa.

Prídavok na dieťa:

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do veku 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom pre chorobu alebo úraz.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Výška prídavku je 21,99 € (640 Sk). Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na prídavok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).

Nárok na prídavok na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba písomnou formou - prostredníctvom písomnej žiadosti, vecne príslušný orgán na poskytnutie prídavku na dieťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov).

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok za kalendárny mesiac na to isté dieťa len raz, prídavok vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na prídavok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje prídavok oprávnenej osobe na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca prídavok v hotovosti.

V ďalšej časti sa dočítate, čo je potrebné po pôrode vybaviť v zdravotnej a sociálnej poisťovni a ako vybaviť daňový bonus.

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA:

Zdravotné poistenie:

Príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa je, a to odo dňa jeho narodenia, zdravotná poisťovňa,  v ktorej je alebo bola v čase narodenia dieťaťa verejne zdravotne poistená jeho matka; ak táto zdravotná poisťovňa nie je alebo nebola, je príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa (t.j. v zdravotnej poisťovni, v ktorej bola alebo je v čase narodenia dieťaťa verejne zdravotne poistená matka dieťaťa)  alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa; to platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

Ak dátum narodenia dieťaťa nie je známy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu, je povinné podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní odo dňa umiestnenia dieťaťa v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.

Ak prihláška bola podaná v ustanovenej lehote v inej zdravotnej poisťovni, príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa vykonáva jeho verejné zdravotné poistenie až do času potvrdenia prihlášky inou zdravotnou poisťovňou.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA:

Sociálne poistenie – dôchodkové poistenie:

Počas materskej dovolenky platí pre zamestnankyňu a povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu vylúčenie povinnosti platiť poistné – poistenie trvá a poistné za ňu platí štát.
 
V čase poberania rodičovského príspevku sa poistenie prerušuje celkom - osoba nie je poistená ani za ňu nikto neplatí poistné. Každá matka resp. osoba riadne sa starajúca o dieťa sa v tom čase môže stať fyzickou osobou, za ktorú v období riadnej starostlivosti o dieťa platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu štát. A to za podmienky, že sa na toto poistenie sama prihlási najneskôr do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa. Ak sa prihlási v tejto lehote, dôchodkové poistenie trvá odo dňa narodenia dieťaťa. Ak sa prihlási po 45 dňoch, poistenie trvá až odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie. Prihlásiť sa na poistenie je potrebné na tlačive „Registračný list fyzickej osoby“ v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.socpoist.sk. V časti Formuláre je možno nájsť „Registračný list fyzickej osoby“ potrebný na prihlásenie sa na dôchodkové poistenie, prípadne ďalšie tlačivá.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Daňový bonus:

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť jeden z rodičov alebo jedna z osôb, ktorá ma na základe rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu zverené dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodiča.  Ak existuje viacero osôb, ktoré spĺňajú kritériá na uplatnenie daňového bonusu, priznáva sa daňový bonus v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Na uplatnenie nároku na daňový bonus si rodičia nemôžu rozdeliť deti medzi sebou. Môžu si však rozdeliť kalendárne mesiace v roku, za ktoré si nárok na daňový bonus uplatnia. Po skončení kalendárneho roka sa nedá spätne meniť uplatnený daňový bonus.

V prípade, ak si obaja rodičia uplatnia nárok na daňový bonus a tento fakt sa pri kontrole zistí, ponechá sa daňový bonus matke a otec resp. iná oprávnená osoba je ho povinná vrátiť a je jej uložený aj sankčný úrok.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: