Rast hlavy: Normálny a patologický

MUDr. Monika Antošová | 19. marec 2019
Rast hlavy: Normálny a patologický

Prečo je dôležitý údaj pri meraní hlavičky novorodenca?

Donosené zdravé dieťa sa narodí s obvodom hlavičky približne 35 cm. Chlapci majú obvod hlavy pri narodení o niečo väčší ako dievčatá. Hlavička po narodení rastie proporcionálne.

Meranie obvodu hlavičky by sa malo urobiť v každej poradni až do uzavretia veľkej fontanely.

Ako rastie hlavička

Najrýchlejší rast hlavy je po narodení a prvých 6 mesiacov života. Po pol roku života sa jej rast spomalí. Rast sa zaznamenáva do grafu, v ktorom v ktorom sa odzrkadlí každá odchýlka.

 • Druhým obdobím, kedy sa zrýchľuje rast hlavy je puberta, avšak rast už nie je tak výrazný ako v prvom polroku života.
 • U dievčat dochádza k zastaveniu rastu hlavy medzi 16. až 18. rokom u chlapcov okolo 20. roku života. Rast hlavy je dôležitý pre správny vývin mozgu.
 • Pre rast hlavy existujú grafy, do ktorých sa zaznamenáva rast hlavy až do 3 rokov  života.

Kedy vyžaduje dieťa odborné vyšetrenie

 • ak sa lebečné švy oddiaľujú (rozchádzajú)
 • ak sa veľká fontanela uzavrie predčasne, napríklad v prvom polroku života a hlavička nerastie
 • ak dochádza k podsunu lebečných kostí

Typy porúch pri raste hlavy

 • Zrýchlený rast hlavy - výsledkom je veľká hlava- makrocefalia, hydrocephalus
 • Spomalený rast hlavy - výsledkom je malá hlava- mikrocefalia
 • Disproporčný (nerovnomerný)  rast hlavy- odlišný rast jednotlivých kosti, výsledkom je deformovaná hlava

Zrýchlený rast hlavy

Hydrocefalus

Hydrocefalus je stav, kedy sa v lebke hromadí tekutina- mozgomiešny mok. K hromadeniu tekutiny dochádza buď pri prekážkach v odtoku (krvácanie, úraz), alebo pri zníženom vstrebávaní (krvácanie, zápal).

Hromadenie tekutiny vyvoláva tlak jednak na mozog s následnými neurologickými príznakmi a jednak tlak a kosti. Dochádza k rozostupu lebečných švov a zväčšeniu obvodu hlavy.

Príčiny hydrocefalu

Najčastejšie je to krvácanie u predčasne narodených detí, v neskoršom veku sú na príčine závažné úrazy hlavy.

Príznaky hydrocefalu

 • u dojčiat široko otvorená veľká fontanela
 • obvod hlavičky je vysoko nad priemer
 • napätá veľká fontanela
 • rozostúpené švy s hmatateľným priestorom  medzi jednotlivými lebečnými kosťami
 • očné bulby sú stočené nadol (syndróm zapadajúceho slnka)
 • neurologické príznaky- dráždivosť , nekľud, vracanie

Podrobnosti o príčinách a liečbe hydrocefalu nájdete v článku Hydrocephalus. 

Makrocefalia

Je to vzácna porucha, keď hlavička rastie veľmi rýchlo. Pri vyšetrení nie je prítomná tekutina v lebečnej oblasti, teda nejedna sa o hydrocefalus. Tento stav môže byť prítomný pri vrodených ochoreniach mozgu. Táto chyba je často sprevádzaná oneskoreným vývojom a psychomotorickou retardáciou.

Spomalený rast hlavy

Výsledkom spomaleného rastu je mikorcefalia.

Pri mikrocefalii je spomalený rast mozgu, ktorý sa prejaví psychomotorickým zaostávaním. Tento stav môže byť prítomný už pri narodení. Môže byť spôsobený buď vrodenou vývojovou chybou, ale môže byť následkom aj prekonanej infekcie plodu počas vnútromaternicového vývoja (cytomegalvírus).

Ako sa prejavuje spomalený rast hlavy

 • predčasne uzavretá veľká fontanela
 • obvod hlavy sa nezväčšuje
 • nepomer medzi tvárovou časťou hlavy, ktorá rastie normálne a lebečnou časťou hlavy, ktorá zaostáva v raste
 • zvýšené svalové napätie,  kŕče, dráždivosť, vracanie
 • psychomotorické zaostávanie

Nerovnomerný rast hlavy

S nerovnomerne vyvinutou hlavičkou sa môže sa dieťa narodiť, alebo môže vzniknúť po narodení.

Za normálnych okolnosti rastú lebečné kosti súmerne. Lebečné kosti u novorodenca nemajú pevné spojenie, to sa vyvíja okolo 10. roku života. Za istých okolnosti môže dôjsť k tomu, že niektoré spoje sa uzavrú skôr, iné nie. To vedie k nesúmernému rastu hlavy.

V takomto prípade v zaostávajúcej časti sa mozog nevyvíja dostatočne, dochádza k zaostávaniu. Lebka nemá symetrický tvar, ale napríklad vežovitý, člnkovitý, alebo nepravidelný. Jedna strana je výrazne menšia ako druhá.

Pri nerovnomernom vývoji lebky nachádzame:

 • zvýšený vnútro lebečný tlak
 • príznaky nesúmerného rastu hlavy
 • porucha zraku, porucha sluchu, chuti

Ak sa zisti predčasný uzaver niektorých z lebečných kostí dochádza nielen k deformite lebky, ale môže viesť k nerovnomernému vývinu mozgu. Preto sa často pristupuje k operačnému riešeniu. Zákrok by mal urobiť pred dovŕšením prvého roku života.

Stanovenie diagnózy

 • Sledovanie rastu hlavy v poradni a určenie zaostávania alebo nadmerného rastu.
 • Neurologické vyšetrenie.
 • V prípade otvorenej fontanely je možné vyšetriť mozog sonograficky
 • V prípade uzavretej fontanely zvyčajne počítačovou tomografiou.

Dôležité

 • V každej poradni obvodný pediater má merať obvod hlavičky.
 • Ak sa zistí odchýlka je potrebné meranie zopakovať za 1-2 mesiace. Ak odchýlka pretrváva je potrebné odoslať dieťa na odborné, zvyčajne neurologické vyšetrenie.
 • Po vyšetrení ultrazvukom, poprípade CT  sa neurológ v spolupráci s chirurgom zvážia ďalší postup.
 • Ultrazvukové vyšetrenie sa dá urobiť len cez neuzavretú veľkú fontanelu.
 • Včasná operácia zabráni neurologickému poškodeniu a nesprávnemu vývinu dieťaťa.

späť na začiatok