Hodnotenie novorodenca

MUDr. Monika Antošová | 19. marec 2019
Hodnotenie novorodenca

Už pri prvom vyšetrení je potrebné klasifikovať novorodenca podľa gestačného veku, hmotnosti a životaschopnosti. Podľa zaradenia novorodenca do niektorej z rizikových skupín je možné predvídať problémy, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu popôrodnej adaptácie.

Výklad pojmov

Hypotrofický novorodenec – podvýživený novorodenec
Hypertrofický, makrozómny – nadmerne veľký
Eutrofický novorodenec – má primeranú hmotnosť
Gestačný vek – týždeň tehotenstva, v ktorom nastal pôrod

Hranica životaschopnosti

Hranica životaschopnosti sa vývojom medicíny neustále mení a posúva  k mladším vekovým a hmotnostným kategóriám. Približne pred 20 rokmi sa v odbornej literatúre uvádzalo, že plod sa považuje za neschopný života, ak má hmotnosť pod 1000g a gestačný vek pod 30. týždeň.

Momentálne vo väčšine európskych štátov je za životaschopné dieťa považované dieťa narodené po ukončenom 24. gestačnom týždni a s hmotnosťou nad 500g. Tieto deti nie sú choré, len sú nezrelé. Majú vyvinuté všetky orgány, ale ich funkcia nie je dostatočná.

Hodnotenie novorodencov podľa dĺžky tehotenstva

 • Extrémne nezrelé dieťa (pod 27. týždeň tehotenstva)
 • Ťažko nezrelé dieťa (medzi 27. a ukončeným 31. týždňom tehotenstva, 31+6)
 • Stredná nezrelosť (medzi 32. a ukončeným 35. týždňom tehotenstva, 35+6)
 • Ľahká nezrelosť medzi 36. a ukončeným 37. týždňom tehotenstva, 37+6)
 • Donosené dieťa od (38. týždňa tehotenstva do ukončeného 42. týždňa tehotenstva)
 • Prenášané dieťa (po ukončení 42.týždňa tehotenstva)

Extrémne nezrelé deti a ťažko nezrelé deti sú umiestňované na jednotke intenzívnej starostlivosti, potrebujú neustále sledovanie životných funkcií a väčšina z nich aj umelú pľúcnu ventiláciu. Stredná nezrelosť, ak nie je komplikovaná iným chorobným stavom alebo poruchou popôrodnej adaptácie, vyžaduje sledovanie a monitoring, ale dieťa nie vždy musí byť umiestnené na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Hodnotenie  novorodencov podľa hmotnosti

 • Hypotrofický, podvýživený(celkovo pod 10. percentil, pod 5. percentil je ťažká hypotrofia)
 • Eutrofický novorodenec, normálna hmotnosť ( od 25. po 75. percentil)
 • Hypertrofický novorodenec, nadmerne veľký ( nad 95. percentil)

Hodnoty medzi uvedenými pásmami sú hraničné, to znamená hranične hypotrofický novorodenec alebo hranične hypertrofický novorodenec.

Hmotnosť novorodenca sa zvykne udávať v gramoch. Podľa medzinárodných dohôd je novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou každý novorodenec, ktorý pri narodení váži menej ako 2500g.Toto hodnotenie z celkového pohľadu je správne, avšak neposkytuje obraz o stave dieťaťa.

Na hodnotenie novorodenca podľa hmotnosti je presnejšia metóda percentilového hodnotenia hmotnosti vzhľadom ku gestačnému veku.

Príklad: Ak novorodenec narodený v 32. týždni tehotenstva váži 1800g, podľa medzinárodných dohôd je to novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Avšak jeho hmotnosť je primeraná jeho veku a preto neočakávame žiadne ohrozenie kvôli hmotnosti, ale len kvôli nezrelosti. To znamená, že dieťa nie je podvyživené, má normálnu hmotnosť vzhľadom na vek. Ale ak má tuto hmotnosť donosený novorodenec, je ťažko podvyživený a vyžaduje špeciálnu starostlivosť a liečbu z titulu jeho podvýživy.

Čo je metóda percentilového hodnotenia

Ak 100 deti toho istého veku postavíme do radu od hmotnostne najľahšieho po najťažšie, vyhovujúcu hmotnosť majú deti od 25. v poradí po 75. v poradí.

Hovoríme, že normálna hmotnosť je od 25. – 75. percentil. Hodnoty prvých piatich a posledných piatich sú nadpriemerné. Čiže nad 95. pecentil sú obézne (u novorodencov makrozómne, nadmerne veľké, hypertrofické), deti pod 5. percentil sú podvyživené (u novorodencov hypotrofické) a  vyžadujú intervenciu.  Zvyšné intervaly sú hraničné.

Aj ťažko hypotrofický novorodenec môže mať dobré fungujúce funkcie životne dôležitých orgánov. Mal by byť ale sledovaný pre komplikácie, ktoré sa môžu  po narodení vyskytnúť. Kombinácia hodnotenia podľa hmotnosti a gestačného veku (napr. donosený hypotrofický, alebo ťažko nedonosený eutrofický) dáva prvý predpoklad na očakávane komplikácií.

Hodnotenie novorodenca podľa Apgar skóre

Apgar skóre je na celom svete štandardne používaným skorovacím systémom novorodenca po pôrode. Je nazvaný podľa americkej anesteziologičky Virginie Apgar. Hrubo hodnotí stav novorodenca a jeho včasnú adaptáciu na nové prostredie. Hodnotí sa pri ňom 5 klinických znakov, za každý z nich je možné prideliť od 0 do 2 bodov. Plný počet je teda 10, najnižšie skóre je 0 bodov. Hodnotenie sa robí v 1., 5., a 10. minúte po pôrode.

Znaky, ktoré sa hodnotia:

 • akcia srdca
 • dýchanie
 • svalové napätie
 • Reakcia na podráždenie (napr. odsávanie, ktoré sa robí vždy hneď po narodení)
 • farba kože

Kritéria hodnotenia podľa Apgarovej

Znak 0 1 2
Akcia srdca neprítomná pod 100 nad 100
Dýchanie neprítomné pomalé dobré, krik
Svalové napätie ochabnutosť ohnuté končatiny aktívny pohyb
Reakcia na podráždenie neprítomná grimasa krik, kašeľ
Farba kože modrá, bledá modré koncové časti ružová

Hodnotenie výsledku:

7 až 10 bodov dobrá adaptácia (dieťa môže byť umiestnené na fyziologickom oddelení, prípadne s matkou v izbe systémom rooming-in)

4 až 6 bodov – svedčí stredne závažnú poruchu adaptácie, porucha môže byť prechodného razu (dieťa je potrebné sledovať, porucha môže byť prechodná, ale môže byť prvým prejavom ochorenia)

0 až 3 bodov – svedčí pre ťažkú poruchu adaptácie, novorodenec má poruchu základných životných funkcií, ak má hodnotenie 0 je bez známok života. Tieto deti vyžadujú okamžitú resuscitáciu, vo väčšine prípadov umelú pľúcnu ventiláciu. Ďalší priebeh závisí od faktorov, ktoré tento stav spôsobili a od dĺžky ich pôsobenia. Deti sú umiestnené na jednotke intenzívnej starostlivosti s permanentným monitorovaním životných funkcií.

Hodnotenie podľa Silvermana

Kritéria hodnotenia respiračnej tiesne podľa Silvermana (Fendrychová, 2004)

body pohyb hrudníka a bruška vťahovanie medzirebria retrakcia sterna alárny súhyb stonanie (grunting)
0 súčasný nie je nie je nie je nie je
1 oneskorený viditeľné náznak náznak počuteľný fonendoskopom
2 protismerný výrazné výrazná výrazný počuteľný na diaľku

 

Hodnotenie: 0 - 3 body = RDS ľahkého stupňa; 4 - 6 bodov = RDS stredného stupňa; > 7 bodov = RDS ťažkého stupňa.

Nízke Apgar skóre majú deti s nedostatkom kyslíka pred alebo počas pôrodu. Čím závažnejší nedostatok kyslíka a čím dlhšie trvá, tým je nižšie Apgar skóre. Okrem týchto hodnotení existuje množstvo iných schém, avšak tieto sú všeobecne používané.

späť na začiatok