OČR a PN - Sociálna poisťovňa hlási ďalšie zmeny

socpoist.sk | 27. Mar 2020
OČR a PN  - Sociálna poisťovňa hlási ďalšie zmeny

Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské účinné od 27. 3. 2020

I.Zmeny v čerpaní OČR v súvislosti s COVID - 19

V čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav) platia tieto úpravy: 

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak:

  • osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku) alebo
  • ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy),
    - ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenia alebo ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
    - ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) alebo sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky,
    - ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).

Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

2. Zmeny v nemocenskom poistení v súvislosti s COVID-19

Len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav) platia tieto úpravy: 

Zamestnanec, SZČO a DNPO, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55% DVZ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Nájdete ho TU:

Keďže k zmenám a úpravám dochádza operatívne každý deň, odporúčame Vám sledovať stránku Sociálnej poisťovne. O všetkých dôležitých zmenách Vás budeme informovať aj na našich stránkach.  

Ukončenie OČR v súvislosti s COVID-19 netreba hlásiť Sociálnej poisťovni

Ak chce rodič kedykoľvek počas súčasného obdobia ukončiť poberanie dávky ošetrovné a ísť napr. znova do práce, nemusí o tom špeciálne informovať Sociálnou poisťovňu. Stačí, ak na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom ošetroval, zašle pobočku SP vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval.

Ošetrovné mu bude vyplatené len za tie konkrétne dni. V prípade, ak sa počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení rozhodne opätovne nastúpiť na OČR, nebude podávať novú žiadosť o ošetrovné, nakoľko Sociálna poisťovňa bude až do ukončenia krízovej situácie evidovať jeho prvú žiadosť o ošetrovné.

Opätovne na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bude ošetrovať, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval. Ak počas niektorých mesiacov počas krízovej situácie vôbec neošetroval, keďže napr. bol v práci, čestné vyhlásenie nemusí poslať a dávka mu nebude vyplatená.

Zdroj: socpoist.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: