Diskusie

Vytvoriť diskusiu

Rodina

anonym, 19.03.2009 11:15

Dotazník na zistenie miery spokojnosti so sociálnym zabezpečením rodiny

Vážená pani, vážený pán,som študentkou 3. ročníka v odbore učiteľstvo profesijných predmetov na Dubnickom technologickom inštitúte a súčasťou mojej bakalárskej práce s názvom  „Rodina ako základ spoločnosti“, je prieskum sociálneho zabezpečenia rodiny.Prosím Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou uvedeného prieskumu. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne pre potreby bakalárskej práce. Údaje v ňom obsiahnuté sú dôverné. Účasť respondenta na výskume je dobrovoľná a žiadna časť vyplnených údajov nebude použitá na identifikáciu respondenta.Za Váš čas a spoluprácu Vám vopred ďakujem.                                                                     Dotazník

na zistenie miery spokojnosti so sociálnym zabezpečením rodiny 

1.    Vaše pohlavie: A: muž     B: žena

 2.    Do ktorej vekovej kategórie spadáte:  A: 18 – 25 rokov  B: 25 – 35 rokov     C: 35 – 45 rokov  D: 45 – 62 rokov  E: nad 62 rokov 

3. Bývate: A: rodinný dom   B: byt v osobnom vlastníctve  C: u rodičov               D: štátny byt     E: podnájom       

4. Vaša rodina je:  A: úplná    B: neúplná: a – slobodná matka (slobodný otec)  b – rozvedená (ý)  c – ovdovená (ý)  d – druhoradá (znovu vytvorená) 

5. Ste zárobkovo činný  A: áno     B: nie 

 6. Do ktorej kategórie spadá Váš čistý príjem:  A: menej ako 331,94 € ( 10 000,-Sk )  B: 331,94 € - 497,91 € ( 10 000,-Sk – 15 000,-Sk ) C: 497,91 € - 829,85 € ( 15 000,-Sk – 25 000,-Sk )  D: viac ako 829,85 € ( viac ako 25 000,- Sk) 

7.  V prípade, že je Vaša rodina úplná, prispievate na chod domácnosti:          A: obaja manželia (partneri) rovnakou čiastkou   B: manžel (partner) viac ako manželka (partnerka)   C: manželka (partnerka) viac ako manžel (partner)     D: iba jeden z manželov (partnerov)   E: nie sme úplná rodina

 Odpovedzte, ak ste v predchádzajúcej odpovedi uviedli možnosť E:                8.  V prípade neúplnej rodiny ide na chod domácnosti: A: len váš príjem  B: vdovský a sirotský dôchodok   C: sociálna dávka (dávka v nezamestnanosti, v hmotnej núdzi)    D: súhrn príjmov (zárobok, dôchodok, sociálna dávka)     E: váš príjem a časť príjmu partnera s ktorým žijete v spoločnej domácnosti     F: len príjem partnera s ktorým žijete v spoločnej domácnosti 

9. Príjem, ktorý Vaša rodina dostáva je dostačujúci na chod domácnosti:  A: áno     B: väčšinou áno     C: nie     D: väčšinou nie     E: neviem posúdiť, chod domácnosti zabezpečuje (partner) partnerka 

10. Máte zriadený: A: spoločný účet     B: samostatný účet (každý zvlášť)         C: nemám účet 

11. Ste poberateľom rodinných prídavkov na:  A: 1 dieťa  B: 2 deti  C: 3 a viac detí   D: nie som poberateľom 

Odpovedzte, ak ste v predchádzajúcej odpovedi uviedli A, B C:                      11a) Rodinné prídavky dávate: A: do rodinného rozpočtu   B: na osobné potreby dieťaťa/detí ( školské potreby )  C: ako vreckové pre dieťa/deti               D: na účet sporenia dieťaťa/detí   

 12. V prípade, že ste slobodná matka (slobodný otec), alebo rozvedená (ý), v rozvodovom konaní, poberáte na dieťa/deti určené výživné:  A: áno  B: nie       C: nie som slobodná matka (slobodný otec), alebo rozvedená (ý), v rozvodovom konaní

 Odpovedzte, ak ste v predchádzajúcej odpovedi uviedli A:                              12a) Poberám na 1 dieťa určené výživné:  A: do 33,19 € (1 000 Sk)                  B: od 33,19 € - 99, 58 € (1 000 Sk - 3 000 Sk)    C: od 99,58 € - 165,97 € (3 000 Sk - 5 000 Sk)         D: od 165,97 €  (5 000 Sk) a viac   

2b)  Výživným pokrývate výdavky:  A: na dieťa/deti  B: na domácnosť                 C: na svoju osobnú potrebu 

12.c)  Považujete určené výživné pre potreby Vášho dieťaťa/detí za postačujúce:  A: áno  B: nie   C: neviem posúdiť 

13. V prípade, že ste platiteľom výživného,  platíte určené výživné:  A: na 1 dieťa       B: na 2 deti       C: 3 a viac detí       D: neplatím výživné  

Odpovedzte, ak ste v predchádzajúcej odpovedi uviedli A, B C:                       13a)  Platíte na 1 dieťa určené výživné v sume:  A: do 33,19 € (1 000 Sk)        B: od 33,19 € - 99, 58 € (1 000 Sk - 3 000 Sk)   C: od 99,58 € - 165,97 € (3 000 Sk - 5 000 Sk)  D: od 165,97 €  (5 000 Sk) a viac 

13b)  Myslíte si, že Vašou vyživovacou povinnosťou pokrývate výdavky:               A: na Vaše dieťa/deti     B: na domácnosť bývalej partnerky/partnera                C: na osobnú potrebu bývalej partnerky/partnera 

13.c) Ako platiteľ výživného považujete výživné pre potreby Vášho dieťaťa/detí za postačujúce:  A: áno   B: nie   C: neviem posúdiť 

 14.Ak ste si po rozvode založili novú rodinu (druhotnú rodinu) a jeden partner poberá výživné na dieťa a druhý partner výživné na dieťa platí, pričom výšky týchto súm sú rozdielne, myslíte si, že Vaše spoločné dieťa je:                          A: ukrátené        B: nepociťuje to           C: zaťažuje to Váš rodinný rozpočet       D: nemáme spoločné dieťa     E: neviem posúdiť 

15. Koľko od Vás závislých členov má Vaša domácnosť:    A: 1 až 3 členovia B: 4 až 5 členovC: 5 a viac členov D: ani jedného člena    

16.Aký čistý súhrn príjmov domácnosti považujete za primeraný:  A: 497,91 € - 663,88€ (15 000,-Sk – 20 000,- Sk)       B: 663,88 € - 995,82€ (20 000 Sk – 30 000 Sk)       C: 995,82 € – 1 327,76 € (30 000 Sk – 40 000 Sk)                      D: 1 327,76 € – 1 659,70 € (40 000 Sk – 50 000 Sk)   E: nad 1 659,70 € (50 000 Sk) 

17. Sociálnu politiku štátu voči rodine považujete za: A: dostatočnú                   B: nedostatočnú       C: primeranú        D: neviem posúdiť

 • tatarko
  19.03.2009, 13:58

  ktoré chcete odpovedať stačí kliknúť na : odpovedať a vpísať odpovede spôsobom: 1B, 2 A, 3C...atď..ďakujéééém...:wink:

 • maria77
  19.03.2009, 14:36

  Tatarko, ty si študentka? Nestačí len kliknúť odpovedať, musíš sa prihlásiť a je po anonymite. Keď už tak, mal si to dať do bútľavej vŕby.

 • tatarko
  19.03.2009, 14:43

  Máš pravdu, ale  nenapadlo ma, že to bude problém. Vo väčšine sa tu všetci skrývajú za rúšok anonymity.  Dobre, presuniem dotazník do bútľavej vŕby.. 

 • cibina
  26.03.2009, 08:12

  to je čo? Tatarko - Ty si žena? Tak Ty si ma dostala!!!!

+ -
Príspevkov: 4