Hrčková & Kundrát

Hrčková & Kundrát

Centrum emočného zdravia a edukácie

V našom centre poskytujeme pomoc dospelým a dospievajúcim klientom formou psychoterapeutickej, poradenskej a psychiatrickej práce. Podľa špecializácie našich kolegov môžeme pomôcť aj pri výchove a školských problémoch detí. Keďže zdravie detí priamo súvisí s fungovaním celej rodiny, snažíme sa o komplexný prístup zotavenia celého rodinného systému. Vo svojej práci vychádzame z prístupu psychodynamickej psychoterapie. Za odokrývaním nevedomých konfliktov sa môžu vynoriť traumatické zranenia, ktoré liečime pomocou špecifických techník pre spracovanie traumy.

Najčastejšie témy :

 • Napr.  výchovného charakteru
 • Ako sa pripraviť na súrodenca?
 • Rivalita medzi súrodencami
 • Mama a dieťa bez otca
 • Agresivita detí

Témy aktuálneho obdobia :

 • Ako si udržať psychické zdravie v súčasnej situácii?
 • Ako zvládať chorobu jedného člena v rodine?
 • S kým sa podeliť o svoju záťaž?
 • Ako nezaťažiť deti starosťami dospelých?

Terapeuti, ktorí sa budú vašim otázkam venovať:

 • MUDr. Igor Kundrát, psychiater a psychoterapeut
 • Mgr. Alena Hrčková, andragogička a psychoterapeutka
 • MUDr. Dana Benčíková, psychiatrička a psychoterapeutka
 • Mgr. Marta Lazíková Merešová, psychologička

Mgr. Marta Lazíková Merešová,

psychologička Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala dlhodobý zážitkový výcvikový program v psychoterapii zameranej na človeka, organizovaný PCA Inštitútom Ister, dlhodobý výcvik v terapii hrou, organizovaný Inštitútom terapie hrou a viacero workshopov týkajúcich sa práce s deťmi a adolescentmi.Odborne sa zaujíma o detskú hru a jej možnosti využitia v terapeutickej práci.

Absolvovala dlhodobé vzdelávanie v metóde Dr. Sindelar, organizované centrom Sindelar v Bratislave, ktorá sa zameriava na diagnostiku a terapiu deficitov čiastkových funkcií, ktoré môžu byť príčinou porúch učenia a správania. Je zapísaná v zozname Sindelar terapeutov.

Vo svojej praxi sa venovala dištančnému poradenstvu na Linke detskej istoty, pracovala ako dobrovoľník v Občianskom združení Pomoc ohrozeným deťom, Centrum nádej s týranými a zanedbávanými deťmi a ich matkami. Pracovala aj ako školská psychologička na základnej škole.

V súčasnosti spolupracuje s Inštitútom terapie hrou a English International school of Bratislava.

V našom centre pracuje ako psychológ a terapeut detí a mladistvých.

MUDr. Dana Benčíková,

psychiatrička a psychoterapeutka Štúdium medicíny ukončila v roku 2004 na Lekárskej fakulte UK Bratislava v odbore všeobecné lekárstvo. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku, na jednotlivých oddeleniach nemocnice (Psychosomatická klinika, Klinika pre liečbu drogových závislostí, Psychiatrická klinika, Gerontopsychiatrická klinika). V roku 2010 získala atestáciu v špecializačnom odbore psychiatria.

Absolvovala kompletný psychoterapeutický výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapii, ktorá patrí medzi hlbinne orientované psychoterapeutické smery a pracuje pomocou imaginácií, ktoré vychádzajú z vnútra každého človeka.

Od roku 2016 pracuje v neštátnom zariadení – Psychiatrická ambulancia a psychiatrický stacionár Spirare, kde sa špecializuje na ambulantných psychiatrických pacientov prevažne s úzkostnými a depresívnymi poruchami a na pacientov s poruchami osobnosti.Viedla pacientov v dennom psychiatrickom stacionári v rámci denných komunít i psychoterapeutických skupín, podieľala sa na nácviku relaxačných techník.

V našom centre pracuje ako psychiatrička, psychoterapeutka od decembra minulého roka.

Je členkou Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, členkou Slovenskej lekárskej komory a držiteľkou licencie na výkon zdravotníckeho povolania v odbore psychiatria.

 

MUDr. Igor Kundrát,

psychiater a psychoterapeut Štúdium medicíny (odbor Všeobecné lekárstvo) na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1998. Následne v rokoch 1998 – 2005 pôsobil ako lekár na Psychiatrickom oddelení FN L. Pasteura v Košiciach, kde pracoval s pacientmi so širokou škálou psychických porúch v ambulantnej aj lôžkovej starostlivosti, vrátane akútnej psychiatrie, detskej psychiatrie a starostlivosti o pacientov s rôznymi typmi závislostí v Centre pre liečbu drogových závislostí v Košiciach.

Medzi jeho pracovné skúsenosti patrí aj niekoľkoročná činnosť odborného poradcu a manažéra medicínskeho oddelenia pre psychiatrické a hematoonkologické portfólio v nadnárodných farmaceutických spoločnostiach.

Absolvoval komplexný psychoterapeutický výcvik v psychodynamickej psychoterapii a sebaskúsenostný a teoretický výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvoval viaceré špeciálne a supervízne semináre s lektormi z USA, Švajčiarska, Nemecka, ČR a SR zamerané na špecifiká katatýmne-imaginatívneho a psychodynamického prístupu. V súčasnosti pôsobí ako lektor a cvičný terapeut výcviku v psychodynamickej psychoterapii pre Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie.

Súkromnú psychoterapeutickú a psychiatrickú prax vedie od r. 2014 v Bratislave.Sedenia poskytuje aj v anglickom jazyku.

Aktuálne je členom Výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) a delegát SPS v Európskej asociácii pre psychoterapiu.

Držiteľ licencie Slovenskej lekárskej komory na výkon zdravotníckej praxe v povolaní psychiater a psychoterapeut. Je držiteľom Európskeho certifikátu psychoterapie (Európska asociácia psychoterapie). Zaradený do Zoznamu psychoterapeutov SR.

 

Mgr. Alena Hrčková,

andragogička a psychoterapeutka Vyštudovala andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1992.

Pracovala s mentálne postihnutou mládežou a dospelými v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave.

Založila a riadila firmu odevného dizajnu v Žiline, so zameraním na individuálne poradenstvo v odievaní a budovaní osobného štýlu. Realizovala programy na zdokonalenie vystupovania, poznania a dodržiavania pracovnej a spoločenskej etikety. Viedla školenia a tréningy zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností a riešenia konfliktných situácií.

Intenzívne sa zaujíma o skúmanie psychiky človeka, vplyvov na jej štruktúru a stabilitu.Vzdelanie si doplnila špecializáciou v intenzívnych psychoterapeutických výcvikoch – komplexný dlhodobý výcvik Hlbinnej psychodynamickej psychoterapie vedeným SIPP v Bratislave, dlhodobý výcvik EMDR v Trenčíne – zameraný na liečbu porúch a následkov psychickej traumy, EMDR pre deti a adolescentov, EMDR a Rodinnej terapie). Absolvovala tiež krátkodobé výcviky SIPE – práca s traumatizovanými a disociatívnymi klientami pomocou krátkej terapie orientovanej na riešenie a KIP – katatýmno imaginatívnej psychoterapie.

Absolvovala štúdium neurolingvistického programovania NLP, realizovaného NLP Mezinárodní centrum v Prahe (Certifikát P31-Ba-03).

Zúčastňuje sa supervízií a vzdelávania v Intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii pod vedením PhDr. Ladislava Juráša, CSc.

Súkromnú poradenskú a terapeutickú prax vedie od roku 2009 v Bratislave.Pracuje aj ako psychoterapeutka v neštátnom psychiatrickom stacionári Spirare Bratislava, pod vedením MUDr. Jany Vránovej.

Je členkou SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu). Je zapísaná v Zozname EMDR psychoterapeutov SR.

 

PhDr. Elena Tomková, psychologička a psychoterapeutka

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave diplomovou prácou o problémoch detí s ADHD v škole. Táto problematika bola jednou z hlavnej náplne počas desaťročnej práce v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave, spolu s kariérovým a výchovným poradenstvom. V rigoróznej práci sa venovala praktickým otázkam uplatnenia testu inteligencie IST 70. Ďalej si rozvíja poznatky o špecifických poruchách učenia a pozornosti aj u dospelých a dospievajúcich. Pracovala aj ako školská psychologička na osemročnom gymnáziu a v projekte Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania spolupracovala na tvorbe dotazníka motivácie v škole.

V rokoch 2004-2008 absolvovala dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii, v ktorej je dôraz na rešpektovanie procesu klienta a na „tu a teraz“ – prístup v súčasnosti známy pod pojmom „mindfulness“. Venuje sa taktiež práci s emóciami cez telo, kde konkrétne techniky na rozvoj a prehĺbenie uvedomenia kombinuje s postupmi z pohybových terapií.

Dlhodobo sa zaujíma o problematiku emócií a stresu a techniky práce s nimi. V poslednom období sa zaujíma bližšie o problematiku extrémneho stresu ústiaceho do traumy, tiež v prepojení na hypersenzibilitu.

Je zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a od r. 2009 je držiteľkou licencie na výkon samostatnej psychologickej praxe v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia.

Mgr. Ivana Guzmická, liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Študovala na UK v Bratislave Liečebnú pedagogiku. Absolvovala prax vo viacerých zariadeniach a inštitúciách, vrátane Kliniky detskej psychiatrie, psychiatrického oddelenia pre dospelých v nemocnici, v Liečebno-výchovnom sanatóriu, Diagnostickom ústave pre deti, Stacionári pre seniorov.

V pozícii  „liečebný pedagóg“ pracovala v Domove sociálnych služieb pre deti a mládež, v Spojenej škole a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Venovala sa najmä expresívnym terapiám a bazálnej stimulácii u detí a mládeže s viacnásobným, mentálnym, somatickým a senzorickým postihnutím, vývinovými poruchami, ako aj problematickým emočným prežívaním a správaním.

V rámci poradne pracovala terapeuticky aj s deťmi a mládežou bez postihnutia, taktiež s rodičmi. 

Dva roky viedla skupinové dramato- a biblioterapeutické stretnutia pre dospelých klientov s duševnými a psychickými ochoreniami v dennom rehabilitačnom centre „Krídla“.

Absolvovala dlhodobý, hlbinne zameraný výcvik v psychodynamickej psychoterapii. 

V súčasnej terapeutickej praxi sa venuje najmä dospelým klientom s rôznymi ťažkosťami v oblasti emócií, vzťahov, psychosomatickými ťažkosťami a úzkostným prežívaním.

Mgr. Jana Zajíčková, psychologička a psychoterapeutka

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004.

Psychologickú prax začala v AT sanatóriu, Bratislava – Petržalka, neskôr viedla skupinové sedenia na oddelení závislostí v Pinelovej nemocnici Pezinok.

Ako psychoterapeutka pracovala aj v ambulantnom stredisku Unicornis n.o., prevažne so závislými klientami a ich rodinnými príslušníkmi.

Od r. 2009 sa venuje poradenstvu v oblasti zdravého životného štýlu a psychodynamickej psychoterapii.

Psychodynamika človeka zahŕňa rôzne vedomé aj nevedomé sily, motívy alebo obavy, ktoré sa odohrávajú v každom z nás. Objavovanie pravdy o sebe pomáha lepšie porozumieť svojej životnej situácii a podporuje zvýšenie kvality života postupným vytváraním prirodzeného pocitu kontroly nad vlastnými myšlienkami či správaním. Nemenej dôležitý je vytvárajúci sa dôverný vzťah medzi klientom a terapeutom, ktorý je pri procese zmeny nevyhnutný.

Mgr. Lucia Závacká, psychologička a psychoterapeutka

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vyštudovala Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v roku 2005 a na Filozofickej fakulte UK úspešne ukončila jednoodborové štúdium psychológie v roku 2007.

Prvé skúsenosti z oblasti poradenstva získala už počas štúdia ako konzultantka na Linke detskej istoty a ako dobrovoľníčka v Centre Nádej, kde pracovala s obeťami domáceho násilia. Po ukončení štúdia poskytovala psychologické poradenstvo ako psychologička v Domove sociálnych služieb a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. V súčasnosti pracuje na Referáte poradensko-psychologických služieb.

Absolvovala dlhoročný výcvik v gestalt psychoterapii organizovaný inštitútom Dialóg, ktorý ukončila záverečnou skúškou.
Gestalt terapia kladie dôraz na uvedomovanie si vlastného vnímania, prežívania a správania v prítomnej situácii tu a teraz. Cez uvedomovanie človek nahliada na doteraz neuvedomované naučené vzorce správania a získava slobodu voľby, či chce v zažitých stereotypoch pokračovať alebo nie.

Okrem rôznych psychoterapeuticky, diagnosticky a supervízne zameraných seminárov a workshopov (Rodičia a rozvod, Práca s traumou, Terapia hrou, Rorschachov test, Terapeutické karty ) absolvovala aj sebaskúsenostný výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii (KIP). KIP pracuje s relaxačnou imagináciou (denným snom), počas ktorej terapeut zadáva klientovi väčšinou prírodné motívy. Pod ochranou symbolov sa klient stretáva so svojimi konfliktnými situáciami, obrannými mechanizmami ale aj vnútornými zdrojmi.

Mgr. Zuzana Sílešová, psychologička a psychoterapeutka

Ukončila štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 2007. Počas štúdia pôsobila na Linke detskej istoty ako telefonická konzultantka, so zameraním na poradenstvo a prevenciu.

Krátko po štúdiu pracovala v špeciálnej základnej a praktickej škole ako vychovávateľka, kde vzdelávala a výchovne pôsobila na autistické deti.

Neskôr prešla na pozíciu psychologičky v Sanatóriu AT, kde realizovala individuálnu a skupinovú terapiu a poradenstvo pre klientov závislých od psychoaktívnych látok, alkoholu a hracích automatov.

Od roku 2009-2013 sa vzdelávala v dlhodobom výcviku v Gestalt psychoterapii, organizovanom inštitútom Dialóg. Gestalt psychoterapia je radená medzi humanistické smery a je fenomenologicko-existenciálnou terapiou. Zameriava sa na proces uvedomenia si vlastných potrieb, pocitov, kladie dôraz na aktuálne prežívanie tu a teraz a prijatie seba samého.

Pôsobila tiež v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva – Inštitút detskej reči na pozícii psychologičky, kde sa venovala psychodiagnostickej, poradenskej a psychoterapeutickej činnosti s deťmi, mládežou a rodičmi. V tejto činnosti pokračovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v rokoch 2009-2012 a od roku 2019 po súčasnosť.