Hrčková & Kundrát

Hrčková & Kundrát

Centrum emočného zdravia a edukácie

V našom centre poskytujeme pomoc dospelým a dospievajúcim klientom formou psychoterapeutickej, poradenskej a psychiatrickej práce. Podľa špecializácie našich kolegov môžeme pomôcť aj pri výchove a školských problémoch detí. Keďže zdravie detí priamo súvisí s fungovaním celej rodiny, snažíme sa o komplexný prístup zotavenia celého rodinného systému. Vo svojej práci vychádzame z prístupu psychodynamickej psychoterapie. Za odokrývaním nevedomých konfliktov sa môžu vynoriť traumatické zranenia, ktoré liečime pomocou špecifických techník pre spracovanie traumy.

Najčastejšie témy :

 • Napr.  výchovného charakteru
 • Ako sa pripraviť na súrodenca?
 • Rivalita medzi súrodencami
 • Mama a dieťa bez otca
 • Agresivita detí

Témy aktuálneho obdobia :

 • Ako si udržať psychické zdravie v súčasnej situácii?
 • Ako zvládať chorobu jedného člena v rodine?
 • S kým sa podeliť o svoju záťaž?
 • Ako nezaťažiť deti starosťami dospelých?

Terapeuti, ktorí sa budú vašim otázkam venovať:

 • MUDr. Igor Kundrát, psychiater a psychoterapeut
 • Mgr. Alena Hrčková, andragogička a psychoterapeutka
 • MUDr. Dana Benčíková, psychiatrička a psychoterapeutka
 • Mgr. Katarína Štefaničiaková, špeciálna pedagogička a psychoterapeutka
 • Mgr. Marta Lazíková Merešová, psychologička

Mgr. Marta Lazíková Merešová,

psychologička Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala dlhodobý zážitkový výcvikový program v psychoterapii zameranej na človeka, organizovaný PCA Inštitútom Ister, dlhodobý výcvik v terapii hrou, organizovaný Inštitútom terapie hrou a viacero workshopov týkajúcich sa práce s deťmi a adolescentmi.Odborne sa zaujíma o detskú hru a jej možnosti využitia v terapeutickej práci.

Absolvovala dlhodobé vzdelávanie v metóde Dr. Sindelar, organizované centrom Sindelar v Bratislave, ktorá sa zameriava na diagnostiku a terapiu deficitov čiastkových funkcií, ktoré môžu byť príčinou porúch učenia a správania. Je zapísaná v zozname Sindelar terapeutov.

Vo svojej praxi sa venovala dištančnému poradenstvu na Linke detskej istoty, pracovala ako dobrovoľník v Občianskom združení Pomoc ohrozeným deťom, Centrum nádej s týranými a zanedbávanými deťmi a ich matkami. Pracovala aj ako školská psychologička na základnej škole.

V súčasnosti spolupracuje s Inštitútom terapie hrou a English International school of Bratislava.

V našom centre pracuje ako psychológ a terapeut detí a mladistvých.

MUDr. Dana Benčíková,

psychiatrička a psychoterapeutka Štúdium medicíny ukončila v roku 2004 na Lekárskej fakulte UK Bratislava v odbore všeobecné lekárstvo. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku, na jednotlivých oddeleniach nemocnice (Psychosomatická klinika, Klinika pre liečbu drogových závislostí, Psychiatrická klinika, Gerontopsychiatrická klinika). V roku 2010 získala atestáciu v špecializačnom odbore psychiatria.

Absolvovala kompletný psychoterapeutický výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapii, ktorá patrí medzi hlbinne orientované psychoterapeutické smery a pracuje pomocou imaginácií, ktoré vychádzajú z vnútra každého človeka.

Od roku 2016 pracuje v neštátnom zariadení – Psychiatrická ambulancia a psychiatrický stacionár Spirare, kde sa špecializuje na ambulantných psychiatrických pacientov prevažne s úzkostnými a depresívnymi poruchami a na pacientov s poruchami osobnosti.Viedla pacientov v dennom psychiatrickom stacionári v rámci denných komunít i psychoterapeutických skupín, podieľala sa na nácviku relaxačných techník.

V našom centre pracuje ako psychiatrička, psychoterapeutka od decembra minulého roka.

Je členkou Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, členkou Slovenskej lekárskej komory a držiteľkou licencie na výkon zdravotníckeho povolania v odbore psychiatria.

 

MUDr. Igor Kundrát,

psychiater a psychoterapeut Štúdium medicíny (odbor Všeobecné lekárstvo) na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1998. Následne v rokoch 1998 – 2005 pôsobil ako lekár na Psychiatrickom oddelení FN L. Pasteura v Košiciach, kde pracoval s pacientmi so širokou škálou psychických porúch v ambulantnej aj lôžkovej starostlivosti, vrátane akútnej psychiatrie, detskej psychiatrie a starostlivosti o pacientov s rôznymi typmi závislostí v Centre pre liečbu drogových závislostí v Košiciach.

Medzi jeho pracovné skúsenosti patrí aj niekoľkoročná činnosť odborného poradcu a manažéra medicínskeho oddelenia pre psychiatrické a hematoonkologické portfólio v nadnárodných farmaceutických spoločnostiach.

Absolvoval komplexný psychoterapeutický výcvik v psychodynamickej psychoterapii a sebaskúsenostný a teoretický výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvoval viaceré špeciálne a supervízne semináre s lektormi z USA, Švajčiarska, Nemecka, ČR a SR zamerané na špecifiká katatýmne-imaginatívneho a psychodynamického prístupu. V súčasnosti pôsobí ako lektor a cvičný terapeut výcviku v psychodynamickej psychoterapii pre Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie.

Súkromnú psychoterapeutickú a psychiatrickú prax vedie od r. 2014 v Bratislave.Sedenia poskytuje aj v anglickom jazyku.

Aktuálne je členom Výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) a delegát SPS v Európskej asociácii pre psychoterapiu.

Držiteľ licencie Slovenskej lekárskej komory na výkon zdravotníckej praxe v povolaní psychiater a psychoterapeut. Je držiteľom Európskeho certifikátu psychoterapie (Európska asociácia psychoterapie). Zaradený do Zoznamu psychoterapeutov SR.

 

Mgr. Alena Hrčková,

andragogička a psychoterapeutka Vyštudovala andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1992.

Pracovala s mentálne postihnutou mládežou a dospelými v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave.

Založila a riadila firmu odevného dizajnu v Žiline, so zameraním na individuálne poradenstvo v odievaní a budovaní osobného štýlu. Realizovala programy na zdokonalenie vystupovania, poznania a dodržiavania pracovnej a spoločenskej etikety. Viedla školenia a tréningy zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností a riešenia konfliktných situácií.

Intenzívne sa zaujíma o skúmanie psychiky človeka, vplyvov na jej štruktúru a stabilitu.Vzdelanie si doplnila špecializáciou v intenzívnych psychoterapeutických výcvikoch – komplexný dlhodobý výcvik Hlbinnej psychodynamickej psychoterapie vedeným SIPP v Bratislave, dlhodobý výcvik EMDR v Trenčíne – zameraný na liečbu porúch a následkov psychickej traumy, EMDR pre deti a adolescentov, EMDR a Rodinnej terapie). Absolvovala tiež krátkodobé výcviky SIPE – práca s traumatizovanými a disociatívnymi klientami pomocou krátkej terapie orientovanej na riešenie a KIP – katatýmno imaginatívnej psychoterapie.

Absolvovala štúdium neurolingvistického programovania NLP, realizovaného NLP Mezinárodní centrum v Prahe (Certifikát P31-Ba-03).

Zúčastňuje sa supervízií a vzdelávania v Intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii pod vedením PhDr. Ladislava Juráša, CSc.

Súkromnú poradenskú a terapeutickú prax vedie od roku 2009 v Bratislave.Pracuje aj ako psychoterapeutka v neštátnom psychiatrickom stacionári Spirare Bratislava, pod vedením MUDr. Jany Vránovej.

Je členkou SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu). Je zapísaná v Zozname EMDR psychoterapeutov SR.

 

Mgr. Katarína Štefaničiaková,

špeciálna pedagogička a psychoterapeutka Študovala na Pedagogickej fakulte UK Bratislava. Pracovala v krízových centrách a v občianskom združení na pomoc ohrozeným deťom ako sociálna pracovníčka, terapeutka. Počas práce s obeťami domáceho násilia, absolvovala vzdelávacie školenia v tejto oblasti a časom viedla vzdelávania pre odbornú verejnosť. Za účelom osvety a pomoci bola spoluautorkou publikácie Pomoc obetiam domáceho násilia. V liečebno-výchovnom sanatóriu pracovala s rizikovými deťmi a mladými s tzv. poruchami správania.

Absolvovala psychodynamický psychoterapeutický výcvik (akreditované vzdelávanie v psychoterapii SUR Praha,ČR), program teoretického vzdelávania a supervízie (Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie, Bratislava, SR). Získala kvalifikáciu – psychoterapeut.

Absolvovala dvojročné vzdelávanie v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov v Centre hlbinnej psychológie (PORT).

Zúčastňuje sa odborných podujatí zameraných na supervíziu a teóriu v intenzívnej krátkodobej psychoterapii a v individuálnej hlbinnej psychoterapii.

V našom centre sa venuje práci s deťmi, dospievajúcou mládežou a dospelými klientmi.Poskytuje poradenstvo pre rodičov pri vývinových a výchovných ťažkostiach. Terapeuticky pracuje s deťmi a dospelými.