casopis Zornička

Časopis - Zornička

Najstarší časopis na Slovensku určený pre všetkých zvedavých školákov.

Zornička celé desaťročia patrí k obľúbeným titulom detí mladšieho školského veku. Zábavnou formou, prostredníctvom jednotlivých rubrík, napomáha pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese, rozvíja vedomosti, ako aj logické myslenie dieťaťa, pomáha podporovať čitateľskú gramotnosť, matematické zručnosti, ponúka informácie z oblasti prírodovedy, vlastivedy. Utvára morálne a etické hodnoty školáka, podnecuje jeho tvorivosť.

Časopis dbá na to, aby sa jednotlivé rubriky prelínali s učebnými osnovami žiakov tretieho a štvrtého ročníka základných škôl. Cieľom je dané informácie popularizovať a odľahčeným jazykom doplniť.

Prostredníctvom stabilných rubrík ako Čítaš, čítam, čítame objavujú krásno v slovenskej literatúre. Obdivuhodné miesta Slovenska vyzdvihuje rubrika Unikát, s prírodnými javmi či fyzikálnymi zákonitosťami, ako aj spoznávaním regiónov sa deti oboznamujú v rubrike Dobrodružné súradnice, ktorá vie vhodnou formou spestriť hodiny prírodovedy a vlastivedy. Rubrika Frajeri v prírode prináša poznatky a zaujímavosti zo sveta zvierat. Do sveta vrstovníkov z iných krajín sa prenášajú čitatelia prostredníctvom rubriky Deti ako ja. Zábavnou formou prostredníctvom komiksu je sprostredkovaná v časopise Zornička angličtina v rubrike Anglina, ktorej cieľom je učiť deti kľúčové slová. Tvorivosť a zručnosť si vedia deti obohatiť prostredníctvom rubrík Urob si, Vystrihovačka či rubriky Nestresuj, ktoré sú v obľube aj na hodinách výtvarnej výchovy. Logické myslenie podporuje v ľahších i náročnejších úlohách rubrika Úlohy na zahriatie a Potráp si mozgovňu. Časopis prináša aj kvalitný pôvodný komiks, pripravovaný etablovaným ilustrátorom Michalom Uhrínom, ktorého jedinečnosťou je možnosť vyfarbiť si časť z neho podľa vlastnej predstavy. Kritické myslenie podporuje Zornička formou kvízov a otázok, kde si deti zároveň overujú svoje vedomosti.

Jasné, moderné a zábavné grafické spracovanie časopisu napomáha čitateľovi ľahko sa s časopisom stotožniť. Jedinečnosťou časopisu je aj plagát, ktorý každý druhý mesiac prináša deťom „ťaháčik“ alebo obľúbenú športovú, hereckú, spevácku osobnosť.

História časopisu Zornička

Z iniciatívy Janka Francisciho v roku 1871 vychádza v Turčianskom sv. Martine historicky prvý detský časopis na Slovensku, zábavník pre dietky – časopis Zornička. Rovnako ako na jeho počiatku, aj dnes časopis oslovuje mladších školákov, vo veku 8 až 11 rokov, ktorí sa učia orientovať v spleti informácií. Od svojej existencie prešiel časopis mnohými vydavateľstvami. V roku 2016 sa stal časopis Zornička súčasťou vydavateľstva ORBIS IN, s. r. o., ktoré ho vydáva dodnes.

Časopis Zornička podporuje:

Úzko spolupracuje a je významným partnerom materským centrám po celom Slovensku. Ako mediálny partner podporuje vydavateľstvo ORBIS IN rôzne neziskové organizácie a občianske združenia celoslovenské, ale aj komunitné. Podporuje OZ Slniečko na ceste!, centrum pre podporu rodiny Dorka. Časopis Zornička je distribuovaný na rôzne akcie pre deti, kultúrne podujatia, športové súťaže, ako aj do nemocníc.

Veková kategória časopisu Zornička

Časopis Zornička je určený pre deti vo veku od 8 do 11 rokov, deti mladšieho školského veku. Čitateľmi sú deti z rodín, škôl, školských klubov, učitelia, rodičia, súrodenci.

Periodicita:

Vychádza po celý rok v počte 10 čísel za rok.

Rozsah:

36 strán + interaktívna stredová príloha v podobe vystrihovačky alebo plagátu.

ISSN 0139-8962

Predplatné casopisu