JUDr. Martin Biskupič

JUDr. Martin Biskupič

JUDr. Martin Biskupič je registrovaným mediátorom Ministerstva spravodlivosti. Aktívne sa venuje zmierňovaniu a riešeniu sporov mimosúdnou cestou z pozície nezávislej a nestrannej osoby. Základnou úlohou mediátora je vytvárať vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie.

Spoluprácou s Klubom MAMA a ja chce zvýšiť povedomie o mediácii, o ktorej sa napriek 15 ročnej existencii na Slovensku stále málo vie. 

Svojim klientom nesľubuje ľahšiu a rýchlejšiu cestu. Naopak, spôsob riešenia sporu dialógom za pomoci mediátora považuje za cestu náročnejšiu, ale zato múdrejšiu. Je to cesta pre tých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za riešenie ich vlastného problému a neprenášať túto zodpovednosť na ďalšie osoby. O to viac podstatnejšie to je v prípade sporu o vlastné deti, ktoré v týchto bojoch nie sú predmetom boja, ale ich nástrojom.

„Každá vojna končí vyjednávaním. Prečo nevyjednávať hneď.“ (Jawaharlal Nehru) 

Zákonom upravený proces mediácie je najužitočnejším práve pri rodinných sporoch, ktoré vznikajú v súvislosti s rozvodom a rozchodom, pri úprave styku k spoločným deťom, výživnom, ale aj pri dedičských  a susedských sporoch. Mediáciou je možné riešiť všetky občianske, rodinné, pracovné, aj obchodné spory.

www.martinbiskupic.sk

Mediátor JUDr. Martin Biskupič je zapísaný v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti. Právne vzdelanie Právnickáfakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Rigorózna práca Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Základnou úlohou mediátora je vytvoriť vhodné podmienky pre vzájomnú komunikáciu a nazmierlivé riešenie pre strany sporu.

Rodinné spory - Spory v súvislosti s rozvodom a rozchodom, úprava styku k spoločným deťom, výživné a ďalšie.

Pridať otázku