Materské: Najčastejšie otázky

Redakcia | 22. máj 2017
Materské: Najčastejšie otázky

Čo všetko vás zaujíma ohľadne dávky materské?

Materské: Kde žiadať o materské?

Doklad „Žiadosť o materské“ vystaví a potvrdí budúcej mamičke príslušný gynekológ na tlačive Sociálnej poisťovne, na ktorom, okrem osobných údajov, gynekológ uvedie pravdepodobný termín pôrodu a mamička uvedie dátum o nástupe na materskú dovolenku.

Uvedenú žiadosť predloží zamestnankyňa zamestnávateľovi, ktorý ju vypíše, potvrdí a odovzdá v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Podklady pre výpočet výšky materského má Sociálna poisťovňa od zamestnávateľa.
Prečítajte si: Materské: Môže materské poberať aj iná osoba ako matka, ktorá dieťa porodila?

Čo v prípade, ak žene počas tehotenstva skončil pracovný pomer?

Skončením pracovného pomeru zároveň zaniká nemocenské poistenie. Ak pracovný pomer skončí v čase tehotenstva, začína plynúť 8-mesačná ochranná lehota.

Prakticky to znamená, že ak počas týchto 8 mesiacov žena napríklad ochorie, má nárok na nemocenské rovnako, akoby bola zamestnaná.
Pokiaľ ide o nárok na materské, ak tento vznikne v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak 

· ochranná lehota trvá ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu

Mám nárok na materské aj v prípade, keď zamestnávateľ neodvádzal odvody? 

Áno. Nárok na materské nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie.

Ak som porodila v zahraničí?

Ak pôrod nastal na území iného členského štátu Európskej únie, príp. Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, Sociálna poisťovňa je povinná akceptovať aj tlačivo, prostredníctvom ktorého sa uplatňuje nárok na peňažnú dávku v prípade materstva v inom členskom štáte. 
V prípade, že pôrod nastal na území iného štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, príp. Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, s ktorým má však Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, pričom predmetom tejto zmluvy sú i nemocenské dávky (napr.  Ukrajina atď.), Sociálna poisťovňa je v zásade povinná akceptovať i potvrdenia a tlačivá vystavené v príslušnom štáte.
Prečítajte si: Materské: Kedy mám nárok na materské?

Prečítajte si: Materské: Kedy mi nárok vznikne a kedy zanikne?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: