Búrlivé obdobie: čas dospievania

Zuzana Balogová | 25. Jul 2017
Búrlivé obdobie: čas dospievania

Obdobie prudkých telesných a psychických zmien zapríčinených pohlavným dospievaním – pubertou. V tomto období je dieťa zraniteľné z psychickej aj telesnej stránky...

PUBERTA alebo Ako môžu rodičia prežiť pubertu svojich detí

Starší školský vek: obdobie puberty a dospievania

(10 – 14/15r. u dievčat, 12 – 16r. u chlapcov)

Začína sa objavením sekundárnych pohlavných znakov a prvými prejavmi pohlavnej zrelosti (menštruácia, ejakulácia). V tomto období je dieťa zraniteľné z psychickej aj telesnej stránky. Celkový vývin prebieha rýchlo, rozvíjajú sa kognitívne schopnosti.

Správanie je ovplyvňované rovesníkmi, so svojou skupinou má pocit príslušnosti, hrdosti. Dieťa si buduje vlastnú identitu, hľadá odpoveď na otázky kto som a kým sa mám stať, dochádza k sexuálnej identifikácii a stotožneniu sa s rolou ženy alebo muža.

Postupne sa odpútava od rodiny, narastá význam rovesníckych vzťahov. Častý je ambivalentný postoj k rodičom, v rodine sa môžu vyskytnúť konfliktné vzťahy.

Fyziologický rast a vývin v období puberty

Hmotnosť a výška

Rast sa v porovnaní s predškolským vekom výrazne zrýchľuje. Medzi 10. – 18. rokom narastú chlapci asi o 41 cm a priberú približne 32kg, dievčatá asi o 25 cm a priberú približne 25kg.

Telesné proporcie staršieho školáka

Dochádza k prudkým a výrazným zmenám. Rastový špurt sa prejaví najprv na kostrovosvalovom systéme (do dospelej veľkosti narastú najprv hlava, ruky a nohy), končatiny rastú rýchlejšie ako trup, dospievajúci pôsobí ako „samá ruka, samá noha“, sú nemotorní, pohyby sú nekoordinované.

Neskôr rastie trup, začínajú sa rozširovať ramená, hrudník a boky. Mení sa aj lebka a kosti tváre (čelo vyčnieva viac dopredu, sánková kosť mohutnie).

Rozvíjajú sa primárne (súvisia priamo s reprodukčnými orgánmi) a sekundárne pohlavné znaky (vonkajšie znaky, ktorými sa jednotlivé pohlavia odlišujú – pubické ochlpenie, rast prsníkov, mutácia, rozširovanie pliec...).

Vnímanie dieťaťa v období dospievania

V období staršieho školského veku sa zdokonaľuje úmyselná pozornosť. Vnímanie nadobúda formu pozorovania, je plánovitejšie, zámernejšie a systematickejšie.

Dochádza k rozvoju abstraktného myslenia. Okolo 13. – 14. roku možno pozorovať rozvoj úsudkového myslenia a schopnosti riešiť nové problémy.

Deti nielen poznávajú, ale aj hodnotia. Ich hodnotenia však nemusia byť pre nedostatok skúseností vždy objektívne. Objavuje sa snaha samostatne riešiť problémy. Aj tu možno niekedy vidieť istú unáhlenosť.

Výrazne sa rozvíja logická pamäť, úmyselná pamäť prevláda nad neúmyselnou.

Zdokonaľuje sa vyjadrovacia schopnosť v hovorovej reči a rozširuje sa rozsah slovníka.

Schopnosť koncentrácie pozornosti môže byť v dôsledku fyziologických zmien organizmu narušená, čo sa prejavuje v striedaní záujmov v puberte a nesústredenosti pri učení.

V puberte do popredia výrazne vystupuje aj obrazotvornosť prejavujúca sa v tzv.dennom snení. Obsahom môžu byť plány do budúcnosti, rôzne dobrodružstvá ale aj erotické túžby.

Prečítajte si: Humor uzdravuje i pomáha pri výchove

Osobnosť dieťaťa v období puberty

Dieťa je v tomto období introvertné, zamerané na vnútorné prežívanie. To ho podnecuje k sebapozorovaniu a sebahodnoteniu. Vznikajú nové potreby a záujmy ovplyvňujúce jeho správanie, konanie, sociálne vzťahy i citový život.

S pohlavným dospievaním súvisí nová telesná potreba. Ide o pohlavný pud, ktorý sa zo začiatku prejavuje nepravidelne ale intenzívne.

Dieťa sa neustále pozoruje a všíma si zmeny, ktoré sa v ňom odohrávajú. Je preto prirodzené, že sa v tomto období prejavuje zvedavosť ohľadom sexuálnych otázok.

Chcú získať odpovede na otázky o pohlavnom živote, pohlavných orgánoch, radi siahajú po názornom, obrázkovom materiály. Silnejšie sa sexuálna zvedavosť prejavuje u chlapcov ako u dievčat.

Chlapcov viac zaujíma fyziologická problematika, zatiaľ čo dievčatá sa viac zaujímajú o psychologickú stránku vzťahu. Do popredia tak vystupuje potreba včasného a primeraného poučenia o sexuálnych otázkach.

Neoddeliteľnou súčasťou dospievania je aj sexuálny vývin a vo výchove sexuálna výchova. Preto už v tomto veku je potrebné viesť mládež k zodpovednému prístupu vo vzájomných vzťahoch a tým pripravovať pôdu pre zodpovedné plánovanie rodičovstva.

Deti v období staršieho školského veku začínajú prejavovať záujem o svoje budúce povolanie. Tieto záujmy ešte nie sú dosť pevné, čo sa prejavuje v striedaní ich rozhodnutí.

Celkove dochádza k upevňovaniu, prehlbovaniu, špecializovaniu záujmov ale aj k ich rozširovaniu o nové záujmy (napr. záujmy vzťahujúce sa na budúcnosť, záujem o vlastný duševný život, záujem o osoby druhého pohlavia a i.).

Má dieťa právo na súkromie? 3 výnimky, kedy mať veci pod kontrolou

Snaha dieťaťa o nezávislosť

Výsledkom sebapoznávania a sebahodnotenia je nárast sebavedomia, ktoré sa u dospievajúcich prejavuje túžbou po sebauplatnení a úsilím o nezávislosť.

Prejavom tohto úsilia o nezávislosť je javiť sa dospelým (správa a rozpráva sa s dospelým ako so seberovným, napodobňuje dospelých – často aj ich nevhodné prejavy, napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, predčasné sexuálne skúsenosti) a samostatne sa rozhodovať najmä v osobných záležitostiach (výber kamarátov, spoločnosti, určovanie mimoškolského programu).

Úsilie o nezávislosť sa v oblasti sociálnych vzťahov prejavuje odpútavaním od rodiny. Vzťah rodič – dieťa sa neprerušuje, ustupujú len vzťahy podriadenosti rodičom.

Dieťa dôsledkom zvýšenej kritickosti pozoruje nielen kladné ale aj záporné stránky a chyby dospelých. To v konečnom dôsledku vedie k prehodnocovaniu autority rodičov.

K narušeniu vzťahu k rodičom či až k strate autority dochádza počas nepriaznivých životných okolností, ktoré utvárajú vzťahy medzi dospievajúcimi a dospelými, ak dospelí vystupujú voči dospievajúcim autoritatívne, mentorsky, nerešpektujú ich osobnosť, pokladajú ich stále za deti atď.

Aj keď o tom dospievajúci nehovoria, dobré rodinné zázemie zostáva pre nich stále zdrojom istoty a opory.

Vzťahy dospievajúceho dieťaťa k rovesníkom

Dospievajúci nadväzujú dôvernejšie vzťahy k rovesníkom. Dospievajúcich v rovesníckych skupinách spájajú spoločné záujmy, zážitky, starosti, problémy, dávajú im priestor na sebauplatnenie, sú navzájom tolerantnejší voči svojim nedostatkom a rozumejú si v kritických postojoch voči dospelým.

Majú svoje normy a tradície, ktoré si dospievajúci osvojuje a ktoré ovplyvňujú aj jeho správanie. Mienka rovesníkov má totiž pre dospievajúceho väčšiu váhu ako mienka rodičov či učiteľov.

Z potreby mať niekoho blízkeho, kto vie pomôcť, vypočuť, pochopiť, komu sa môže dospievajúci zdôveriť,  vyrastajú priateľstvá. Často sa rozpadávajú, nie sú ešte veľmi hlboké.

Upevňovanie a podpora zdravia dieťaťa v období puberty

Dôležité je klásť dôraz na správnu výživu. Objaviť sa môžu poruchy výživy a prijímania potravy ako sú napr. obezita, mentálna anorexia, bulímia.

Do popredia v tomto vývinovom období vystupuje starostlivosť o kožu (akné). Dbať treba na dostatok spánku a odpočinku, ale aj aktivity.

Môžu sa objaviť ťažkosti vyplývajúce z nesprávneho držania tela. U dievčat sú časté menštruačné ťažkosti, u chlapcov úrazy a otravy.

Vhodné sú aj návštevy lekára za účelom preventívnych lekárskych prehliadok a zabúdať netreba ani na prevenciu úrazov a nehôd (dopravných, športových).

Detská obezita: čo je jej príčinou?

Skutočný príbeh: „Anorexia sa stala mojím štítom...“

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: