SFUMATO ® - Každé dieťa má právo naučiť sa (krásne) čítať

Dana Trgiňová | 4. Sep 2017
SFUMATO ® - Každé dieťa má právo naučiť sa (krásne) čítať

AKO mamina dvoch budúcich školákov a pri hľadaní vhodnej základnej školy som od nadšených mamičiek prváčikov počula, že ich deti sa v prvej triede učia čítať akousi zaujímavou metodikou nazývanou „Sfumato®- Splývavé čítanie®“. Však posúďte sami...

...Pán učiteľ, viem, že slabo číta, ale čo s tým...

Metodika Sfumato pomáha deťom naučiť sa čítať

Janka, syn Riško – prvák

Môj druhorodený syn nastúpil do prvého ročníka ZŠ – na rozdiel od jeho staršieho brata – ako „nečitateľ“. Ovládal pár písmen, ale spájať ich, alebo dokonca prečítať hoci i krátky text, to nevedel. 

Ešte v novembri minulého roka, po prvých troch mesiacoch školy si nedokázal na plagáte prečítať, aké venovania mu spolužiaci napísali. Poučení prednáškou triednej učiteľky a zástupkyne školy o tejto metóde sme vedeli, že výsledok sa dostaví a tak sme boli trpezliví.

Skutočne pár dní nato začal Riško čítať, a nie len tak, ako deti bežne začínajú. Dovolím si tvrdiť, že číta lepšie ako jeho brat v rovnakom období a so slušným základom – starší syn totiž do školy išiel s tým, že čítať už vedel.

Nielen že Riško prečíta už všetko, vďaka prístupu a vedeniu triednej učiteľky metodikou Sfumato číta rád a sám od seba. Alfou a omegou tejto metódy  je samozrejme čítať nahlas, s čím mal najskôr trochu problémy. Dnes však, pol roka odkedy je prvákom, má úžasný základ a číta rád, veľa, všetko a NAHLAS.

Z môjho pohľadu túto metódu jednoznačne odporúčam, keďže viem porovnať dva rôzne spôsoby výučby aplikované u mojich deti.  Pri našom treťom dieťati tiež uprednostníme školu, kde používajú techniku − Splývavé čítanie. Vidieť svojich školákov s knihou v ruke namiesto ovládača od TV či x-boxu a počuť ich plynule krásne čítať, to naozaj poteší!

Gabriela – syn Riško, druhák

Ja rovnako viem porovnať – starší syn chodil do školy s tradičnou metódou výučby čítania, mladší navštevuje Narniu v Bratislave, kde sa učí podľa metodiky Sfumato.

Tiež išiel do školy  ako nečitateľ, poznal iba niektoré písmenká. Čítanie technikou Splývavého čítania® sa začína pomaly, pozvoľna. Deti sa doma rady predvádzajú, čítajú najskôr slová nahlas: „mmííssaa, lláámmee, sséénnoo“

Metóda nedovolí, aby sekali slová, ale čítali plynulo, takže od začiatku bez problémov písmenká spájajú. Tam, kde sa deti pri bežnej metóde zaseknú a rozmýšľajú nad ďalším písmenom. Nikto ich nepobáda k rýchlemu čítaniu. Možno preto, tieto deti čítajú rady, chcú čítať, čítanie je pre nich zábava, nie nudný dril. A nečítajú mechanicky, text dobre vnímajú.

Syn číta veľmi rád, pravidelne si zo školskej knižnice nosí detské knihy, ktoré doma spolu čítame – keďže ešte nevydrží čítať dlho, pri večernom čítaní rozprávky sa striedame.

Prečítajte si: 12 tipov, ako deťom vštepiť lásku ku knihám alebo Aby čítanie nebolelo

Aké sú výhody metódy Sfumato?

Sfumato pracuje so zrakom, dychom, hlasom a sluchom, učí žiakov čítať nahlas (Pozor, nie kričať!) každé písmeno, ktoré dieťa tvorí hlasom má HLASNÝ prejav − so silným vnútorným nábojom, pri jeho načítaní si drží akoby hlásku − to znie „spevavo“ a len čo rozlíši nasledujúce písmeno − viazane ho pridá k predchádzajúcemu.

Hovoríme tomu dlhá expozícia a správna intonácia. Postupne sa deti učia čítanie písmenkových spojení skracovať. Technika Splývavé čítanie vytvára časopriestor pre voľbu tempa (rýchlosti) čítania,  pretože to si určuje centrálny nervový systém podľa rýchlosti spracovania všetkých spätných väzieb, ktoré pri čítaní nastávajú.

Technika rešpektuje individuálne tempo čítania každého žiaka, každý čitateľ má vlastné tempo čítania, ale konečný výsledok je pri Sfumate rovnaký u všetkých detí – hovoríme mu EFEKTÍVNE ČÍTANIE, teda  ČÍTANIE S POROZUMENÍM.

Vlasta, dcéra Viki, syn Kristián

"Ani neviem, ako sa dcérka naučila čítať – pomocou metódy Sfumato. Počuť − to ju bolo, a prebehlo to veľmi rýchlo a hladko. Dnes ju neviem odtrhnúť od knihy. Syn − prvák začína byť na tom podobne. Je to nenásilná metóda, ktorá povzbudzuje deti k objavovaniu kníh."

Radí pán Mrkvička: Keď čítanie deťom (ne)bolí

V čom je metóda Sfumato výnimočná?

Ak sa dieťa naučí čítať s porozumením, vie o čom číta, vyvoláva to v ňom záujem o čítanie, knihy, časopisy... Keďže mu čítanie nerobí problémy, číta s radosťou, lebo to obohacuje jeho vnútorný svet, prináša mu nové príbehy, informácie a poznatky.

Nedalo mi to, a tak som v pátraní pokračovala. V čom je táto metóda taká úžasná na rozdiel od slabikotvornej metódy, ktorou sme sa učili my a učí sa ňou v prevažnej miere dodnes?

Stále viac sa stretávame s pojmom DYSLEXIA (vývinová porucha čítania) a čítaním s NEporozumením textu, kedy dieťa číta, ale nedokáže prerozprávať obsah – nevie, čo číta a musí sa k textu vrátiť.

Pritom zvládnuť dobre techniku čítania, naučiť sa čítať s porozumením a vypestovať v malom žiačikovi záľubu v čítaní je predpokladom úspechu dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní.

Ako sa trápi s učením celé roky dieťa, ktoré má problémy prečítať text alebo textu vôbec neporozumelo? Mnoho učiteliek malých prváčikov vám potvrdí, že napriek snahe naučiť všetky deti čítať a písať, majú v triede aj takých žiakov, ktorí predpísané časové rozvrhnutie vyvodzovania písmen a čítanie bežnou slabikotvornou technikou jednoducho nestíhajú a nezvládajú.

A tak sa u týchto detí vytvára nechuť k škole, pocit neúspechu a zlyhania. Čo toto všetko urobí s detskou dušičkou? Aký má dosah táto negatívna skúsenosť hneď na začiatku  samotného vzdelávania, keď dieťa s radosťou nastúpi do školy?

To pochopí len ten, kto sám prežil túto situáciu, kto zažil toto zlyhanie na vlastnej koži alebo ten, kto má bolestnú skúsenosť s vlastnými deťmi. Práve to  sú dôvody, prečo by sme počiatočnému čítaniu a metódam jeho výučby mali venovať zvýšenú pozornosť.

Vo februári tohto roku som  nahliadla do 1.A triedy v Základnej škole Narnia v Bratislave. Deti hromadne, nahlas, pekne viazane,  s intonáciou v každom slove čítali z tabule vety: „Mmííllootaa mmáá nnaa sstoollee ssóóduu.“ Napíšte mi slovo SÓDA na tabuľku písmenkami. A teraz urobte z toho slova slovo MÓDA. - Kto bude prvý? - Teraz tam nechcem mať MÓDA, ale chcem tam mať VODA. Výborne!

Metodiku Sfumato − Splývavé čítanie môžu použiť učitelia i špeciálni pedagógovia i odborní zamestnanci v poradniach, ale tiež je možné aplikovať ju pri náprave problémového čítania žiakov.

Autorka vytvorila ČITATEĽSKÉ DESATORO − Sumato, kde popísala podrobne jeho prínos, vysvetľuje ako metodika predchádza dosiaľ pretrvávajúcim problémom žiakov pri čítaní.

Radí pán Mrkvička: Keď číta ocko

Podľa čoho vybrať vhodnú knihu pre vaše dieťa?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: