QUIT and WIN 2008 (Prestaň a vyhraj) - súťaž pre fajčiarov

7.4.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Mimoriadne sledovaná súťaž pre fajčiarov  Prestaň a vyhraj – Quit and Win je najrozšírenejšie podujatie na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v najrôznejších kultúrach sveta.

Gestor súťaže:  Úrad verejného zdravotníctva SR
 
Mimoriadne sledovaná súťaž pre fajčiarov  Prestaň a vyhraj  –  Quit and Win  je najrozšírenejšie podujatie na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v najrôznejších kultúrach sveta.
 
Cieľom súťaže Prestaň a vyhraj  je motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podpore nefajčenia u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať tabakové výrobky.
 
Súťaž Prestaň a vyhraj organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. 
 
Súťaž je vyhlasovaná každé dva roky, pretože rok po súťaži sa koná reprezentatívny prieskum medzi účastníkmi o stave ich fajčiarskej abstinencie.

Pomocou súťaže Prestaň a vyhraj si na Slovensku v roku 2006 úplne odvyklo od fajčenia takmer 40 % súťažiacich. Počet denne vyfajčených cigariet obmedzilo až 30% súťažiacich. Vyplýva to z výsledkov dotazníkového prieskumu vykonaného u náhodne vybratých respondentov súťaže. Prieskum v roku 2007 realizoval Úrad verejného zdravotníctva SR za účelom zistenia dopadu a účinnosti súťaže u účastníkov po časovom odstupe.

V roku 2008 sa súťaž Prestaň a vyhraj na Slovensku realizuje už po ôsmykrát.
 
Súťaž  Prestaň a Vyhraj je určená pre fajčiarov, ktorí neodmietajú myšlienku stať sa nefajčiarmi. Cieľom súťaže je motivovať a podporiť tých fajčiarov, ktorí sa touto myšlienkou zaoberajú a rozhodujú sa prestať fajčiť.

Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je i možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. Medzi dôležité motivačné nástroje patrí aj udeľovanie cien pre vyžrebovaných účastníkov súťaže, ktorí počas obdobia jedného mesiaca prestali fajčiť.


Ceny do súťaže venovali:    

Spoločnosť Pfizer Luxembourg Sarl  –  tlakomer  +  10 000,- Sk
Zdravotná poisťovňa Union  –  wellness vikend v hoteli Kaskady v hodnote 10 000,- Sk pre 2 osoby
Kancelária WHO na Slovensku –  rekondičný pobyt v hodnote 5 000,- Sk


Počas trvania kampane, ako aj  počas súťaže,  budú odborníci z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva telefonicky, mailom, poštou i osobne poskytovať informácie súvisiace s problematikou odvykania od fajčenia.

 

Pravidlá súťaže „Prestaň a Vyhraj”

 • Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od  1. mája  do  31. mája 2008
 • Vek najmenej 18 rokov
 • Odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do  30. apríla 2008, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia mailu
 • Prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom

Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky získava možnosť byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (regionálna, národná).
Výhercovia národnej a regionálnej ceny budú vyžrebovaní spomedzi prihlásených zo Slovenska. Miera úspešnosti súťaže sa bude hodnotiť prostredníctvom dotazníka o jeden rok.
 

Prihlášku zašlite do  31. apríla 2008  na adresu:

Súťaž  „Prestaň a vyhraj”                 
Úrad verejného zdravotníctva SR
Centrum kontroly tabaku a alkoholu
Trnavská cesta 52    
826 45 Bratislava          
     
alebo mailom na:  tarinova@uvzsr.sk
                                              

Ďalšie informácie o súťaži získate na adrese www.uvzsr.sk alebo na telefónnom čísle 02/ 492 84 289 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

 

<strong/>

Hodnotenie výsledkov súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 po roku

Z pohľadu celkového hodnotenia efektívnosti súťaže možno konštatovať na základe výsledkov dotazníkového prieskumu Úradu verejného zdravotníctva SR, že súťaž patrí medzi efektívny prostriedok, ktorý vedie k zanechaniu fajčenia. V roku 2007 bolo oslovených 500 respondentov s návratnosťou 197 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 40% návratnosť.

 • Vyše 80% respondentov sa rozhodlo prestať fajčiť úplne
 • Počas jedného mesiaca trvania súťaže prestalo fajčiť 78%
 • Najväčšou prekážkou v prestaní s fajčením bol stres
 • Takmer 40% respondentov v súčasnosti vôbec nefajčí
 • Počas obdobia 1 roka od súťaže nepoužívalo žiadne pomôcky až 77%
 • Ako najväčšiu podporu k zanechaniu fajčenia 47% uviedlo členov rodiny, ďalších 15% pociťovalo podporu od kamarátov a spolupracovníkov z práce
 • Dostupnosť informácií o súťaži: 34% z novín a časopisov, 20% od členov rodiny
 • Pre 45% respondentov bola súťaž Quit and Win nápomocná pri zanechaní fajčenia, pre 19% bola veľmi dôležitá
 • Súťaže sa zúčastnilo 56% vydatých/ženatých, 26% slobodných
 • Do súťaže sa zapojilo 45% respondentov so stredoškolským vzdelaním, 27% má ukončené vzdelanie vysokoškolské

 

Výsledky súťaže Prestaň a Vyhraj 2006 korešpondujú s výsledkami predošlých ročníkov súťaže.