Prvý ročník celosvetovej kampane Svetový týždeň kontinencie na Slovensku

Redakcia | 5. Jun 2009

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu (International Continence Society) vyhlásila v dňoch 22. - 28. júna 2009 Svetový týždeň kontinencie.


Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu (International Continence Society) vyhlásila v dňoch 22. - 28. júna 2009 Svetový týždeň kontinencie. Ide o prvý ročník celosvetovej iniciatívy, ktorá reaguje na potreby vyše 200 miliónov ľudí na celom svete, ktorí trpia problémami spojenými so samovoľným únikom moču (inkontinenciou). Na Slovensku sa do tejto iniciatívy zapojilo občianske združenie InkoFórum, ktorého hlavným cieľom je pomôcť osobám s problémom inkontinencie. Svoje aktivity zameriava jednak na vzdelávanie odborníkov v zdravotníctve a jednak na pomoc a informovanie širokej verejnosti.

Inkontinencia je pálčivý a intímny problém, o ktorom sa ľudia často krát hanbia hovoriť. Dotýka sa však všetkých ľudí, tak mužov ako aj žien každej vekovej kategórie. Týmto problémom trpia aj deti. Podľa omnibusového prieskumu, ktorý pre InkoFórum realizovala agentúra FOCUS v roku 2007, trpí inkontinenciou nezanedbateľné množstvo ľudí. Až 17% dospelej populácie na Slovensku trpí  samovoľným únikom moču.

Hlavným cieľom celosvetovej kampane je prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí, ktorí trpia samovoľným únikom moču alebo stolice. Základným predpokladom na splnenie cieľa je zvýšiť povedomie o probléme inkontinencie, o jeho diagnostike, liečbe, spôsoboch starostlivosti o inkontinentného človeka. Odborníci chápu inkontinenciu ako multidisciplinárny problém, ktorý sa dotýka viacerých medicínskych odborov, a preto vyžaduje multidisciplinárny prístup k diagnostikovaniu ako aj liečbe.

Kampaň Svetový týždeň kontinencie na Slovensku podporuje občianske združenie InkoFórum, ktoré združuje popredných odborníkov na problematiku inkontinencie – lekárov z rôznych špecializácií. Združenie je určené najmä pre osoby - pacientov, ktorí trpia samovoľným únikom moču. Tieto osoby, ich rodinní príslušníci, ako aj iné osoby alebo subjekty, ktoré sa starajú o pacientov s týmto ochorením sa môžu s dôverou obrátiť na občianske združenie InkoFórum, ktorú poskytne pomoc, radu, usmernenie.

„Predpokladom pre úspešnú liečbu alebo pre zvolenie správnej starostlivosti o pacienta, ktorý trpí samovoľným únikom moču alebo stolice, je v prvom rade priznanie problému. Veľa ľudí trpí únikom moču a svojmu lekárovi sa nezdôverí. Na druhej strane veľa lekárov prvého kontaktu aktívne nezisťujú problémy aspoň u pacientov z rizikovej skupiny obyvateľstva,“ uviedol doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., predseda Odborného výboru InkoFóra a zároveň dodáva: „Úspešnosť liečby alebo sekundárna starostlivosť o inkontinentného pacienta je na Slovensku na veľmi vysokej úrovni. To čo momentálne na Slovensku zaostáva je otvorené informovanie o probléme a aktívne vyhľadanie lekárskej pomoci zo strany pacientov.“

Samovoľný únik moču je ochorenie, ktoré sa dá liečiť. Treba však o ňom otvorene hovoriť, nebáť sa kontaktovať združenie, lekárov, aktívne vyhľadávať odbornú pomoc, radu a informácie, a to nielen počas Svetového týždňa kontinencie.

Členovia Odborného výboru Inkofóra:
Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., urológ, Urologická klinika JLF UK, Martin
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. , urológ, Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., urológ, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava 
Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., urológ, Urologická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., urológ, Urologická klinika JLF UK, Martin
Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof., geriater, Zdravotnícke stredisko, Skalica
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., geriater, Klinika geriatrie SZU, Bratislava
Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., geriater, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., praktický lekár, Zdravotnícke stredisko, Nové Zámky
Doc. MUDr. Tibor Matuška, CSc., gynekológ, Gynekologicko-pôrodnícka klinika FZaSP Trnavskej Univerzity a NsP Nové Zámky, Nové Zámky
Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc., gynekológ, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Ján Galád, urogynekológ, Gynpor SK, s.r.o., Zvolen
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., neurológ; Neurologické oddelenie, Nemocnica F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., neurológ, Neurologická klinika FNsP Ružinov, Bratislava.

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke občianskeho združenia InkoFórum www.inkoforum.sk, alebo sa so svojím problémom môžete poradiť na adrese: info@inkoforum.sk, alebo poštovej adrese InkoFórum, P.O.Box 78, 850 00 Bratislava.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: