Materské a rodičovský príspevok

JUDr. Katarina Cviková | 15. Nov 2010

Rady právničky JUDr. Katariny Cvikovej o výpočte výšky materského a rodičovského príspevku.

- Vyberáme z listárne a odpovedáme -

Dobrý deň! Od 3.6.2010 som evidovaná na úrade práce z dôvodu ukončenia pôsobenia firmy, v ktorej som pracovala vyše 6 rokov a od tohto dňa si platím dobrovoľné nemocenské. V tom čase som ešte nevedela, že som tehotná. Momentálne som v 22. týždni tehotenstva a predpokladaný termín pôrodu mám stanovený na 15.2.2011. Chcela by som sa spýtať, z čoho mi bude vypočítané materské a tiež či budem mať nárok na vyšší rodičovský príspevok. Do akej doby si mám platiť tieto dobrovoľné odvody? Počas celej doby poberania materského a rodičovského príspevku, či len do doby, kedy nastúpim na materskú dovolenku? Na sociálnej poisťovni som bohužiaľ dostala len strohé odpovede, z ktorých som sa vlastne nič podstatné nedozvedela. Tiež by som sa ešte chcela spýtať, či v prípade PN mi bude vyplácaná podpora v nezamestnanosti alebo dávky NP z môjho dobrovoľného nemocenského poistenia? Komu v prípade PN treba odovzdať papiere o PN, sociálnej poisťovni alebo úradu práce? Za odpoveď Vám vopred ďakujem. Vaša čitateľka Andrea

Materské je nemocenská dávka, na ktorú vzniká nárok za predpokladu splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dna pôrodu. 

Uvádzate, že predpokladaný termín pôrodu máte lekárom stanovený na 15.2.2011. V takom prípade Vám nárok na materské vznikne 4.1.2011, najskôr 21.12.2010, ak pôrod nenastane skôr. Je na Vašom rozhodnutí, od ktorého dňa si nárok na materské v rámci tohto obdobia (21.12.2010 až 4.1.2011) uplatníte. Upozorňujeme, že nárok na materské si môžete uplatniť aj neskôr, t. j. po 4.1.2011, podmienky nároku sa však v takom prípade budú skúmať k 4.1.2011 a môže to ovplyvniť aj celkovú dĺžku poskytovania materského.

Ak si uplatníte nárok na materské v období od 21.12.2010 do 31.12.2010 podmienky nároku na materské sa budú posudzovať v zmysle právneho predpisu účinného do 31.12.2010 a v zmysle tohto právneho predpisu sa bude aj určovať výška materského. Keďže od 1.1.2011 pravdepodobne vzhľadom na predpokladanú novelu zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov dôjde k zmene podmienok nároku na materské ako aj k zmene výpočtu výšky materského, ak si uplatnite nárok na materské po 31.12.2010, Váš nárok na materské sa bude posudzovať už v zmysle novelizovaného právneho predpisu a keďže v čase koncipovania tejto odpovede ešte nebol známy obsah novely zákona č. 461/2003 Z. z., na Vašu otázku nie je možné zatiaľ poskytnúť komplexnú odpoveď. Nasledujúca odpoveď je vzhľadom na uvedené len čiastočná a vychádza z predpokladu, že nárok na materské si uplatníte ešte pred 1.1.2011.

Podmienky nároku na materské v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov účinného do 31.12.2010 sú nasledovné:

» 1. existencia nemocenského poistenia, resp. plynutie ochrannej lehoty – nakoľko uvádzate, že v súčasnosti ste dobrovoľné nemocensky poistená osoba, nárok na materské Vám môže vzniknúť práve z tohto nemocenského poistenia

» 2. zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške – ide o podmienku, ktorú musia splniť nielen dobrovoľne nemocensky poistené osoby, ale aj povinne nemocensky poistené samostatne zárobkovo činné osoby (u zamestnancov sa tato podmienka nesleduje, u zamestnancov sa sleduje podmienka straty príjmu) – ak pravidelne mesačne pozadu platíte poistné na nemocenské poistenie vo výške 4,4 % z vymeriavacieho základu, ktorý ste si sama, ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, určila, aj túto podmienku nároku na materské by ste mali mať splnenú (ak náhodou máte nejaký dlh na poistnom na nemocenské poistenie, nárok na materské Vám napriek tomu vznikne, ak dlžné poistné doplatíte najneskôr do konca mesiaca, v ktorom Vám nárok na materské vznikne; podmienka zaplatenia poistného sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur),

» 3. 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom – dobrovoľne nemocensky poistená ste od 3.6.2010, ak ste do 2.6.2010 boli povinne nemocensky poistená ako zamestnankyňa, aj túto podmienku by ste mali spĺňať, nakoľko tieto obdobia nemocenských poistení je možné sčítať.

Ak splníte všetky podmienky nároku na materské, výška tejto nemocenskej dávky sa Vám vzhľadom na skutočnosť, že ste platili poistné na nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby viac ako 26 týždňov, určí zo súčtu vymeriavacích základov, z ktorých ste zaplatili poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období.

V zmysle § 54 ods. 2 pism. b) zákona č. 461/2003 Z. z., ak poistencovi vzniklo nemocenské poistenie v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na materské. Vzhľadom na uvedené, ak si uplatnite nárok na materské v decembri 2010 (napr. 21.12.2010) rozhodujúce obdobie bude obdobie od 3.6.2010 do 30.11.2010.

Ak Vám vznikne nárok na materské, trvanie tohto nároku nie je podmienené ďalšou existenciou nemocenského poistenia, t. zn., ak by ste sa počas trvania nároku na materské odhlásili z nemocenského poistenia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, uvedená skutočnosť neovplyvní Váš nárok na materské a táto dávka Vám bude vyplatená do zániku nároku.

Ak by ste sa odhlásili z dobrovoľného nemocenského poistenia ešte pred vznikom nároku na materské, nárok na túto dávku by sa posudzoval z ochrannej lehoty. V tejto súvislosti je však nevyhnutné Vás upozorniť, že z ochrannej lehoty si môže poistenkyňa uplatniť nárok na materské najskôr šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu (pokiaľ pôrod nenastane skôr), t. j. vo Vašom prípade by ste si mohli uplatniť nárok na materské najskôr od 4.1.2011 (nie od 21.12.2010 ako v prípade, ak by Vám dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo). Ak by ste si uplatňovali nárok na materské z ochrannej lehoty, tento nárok by sa pravdepodobne posudzoval podľa „nového“ právneho predpisu a keďže tento v súčasnosti ešte nie je známy, nie je možné Vám poskytnúť zaručené informácie v predmetnej veci.

Obdobne Vám nie je možné poskytnúť informáciu o nároku na rodičovský príspevok, nakoľko možno predpokladať, že nárok naň Vám vznikne až v roku 2011, kedy bude účinná zmena zákona o rodičovskom príspevku, obsah ktorej tiež ešte nie je známy.

V prípade, ak by Vám pred nástupom na materskú dovolenku vznikla PN-ka, ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba by ste mali nárok na nemocenské za predpokladu splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok, ktoré sú v prípade dobrovoľne nemocensky poistených osôb v zásade totožné s podmienkami nároku na materské. Pri výpočte výšky nemocenského je však potrebné Vás upozorniť, že pokiaľ by Vám PN-ka vznikla do 1.12.2010, t. j. PN-ka by Vám vznikla v čase, kedy by Vaše dobrovoľné nemocenské poistenie netrvalo nepretržite aspoň 26 týždňov, nemocenské by sa Vám neurčilo zo súčtu vymeriavacích základov, z ktorých ste zaplatili poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, ale by sa Vám určilo zo sumy 319,58 €, t. j. z minimálneho vymeriavacieho základu dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.  

Ak by Vám nárok na výplatu nemocenského vznikol, nemali by ste nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti. Po zániku nároku na výplatu nemocenského, by sa Vám obnovil nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, pričom táto dávka by sa Vám dovyplácala v plnom rozsahu, t. j. doba poskytovania dávky v nezamestnanosti by sa predĺžila o dobu poskytovania nemocenského.

V prípade vzniku PN-ky je potrebné potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti odovzdať priamo pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva Vaše nemocenské poistenie.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: