Oficiálne stanovisko advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Garu k medializovaným difamujúcim tvrdeniam vymazanej matky

Oficiálne stanovisko advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Garu k medializovaným difamujúcim tvrdeniam vymazanej matky
9.10.2019 v kategórii Infošky, autor Advokátska kancelária JUDr. Andreja Garu, foto: istockphoto.com

Na základe požiadavky otca dieťaťa k zverejnenému statusu "vymazanej mamy", uverejňujeme stanovisko advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Garu zastupujúcej otca dieťaťa.

V nadväznosti na články uverejnené matkou na webovej stránke www.najmama.sk, internetovom portáli www.aktuality.sk, ďalej www.mamaaja.sk, na sociálnych sieťach a v ďalších internetových médiách k prípadu rodičovského sporu o mal. Daniela, Advokátska kancelária JUDr. Andreja Garu poskytuje so súhlasom otca nasledovné stanovisko k veci.

V prvom rade máme za to, že konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých ohľadom rodičovských konfliktov sú veľmi citlivou témou a medializácia veci je v príkrom rozpore so záujmami maloletého dieťaťa. Nejde o neštandardné správanie a konanie rodiča. Považujeme za absolútne nevhodné, aby rodičia riešili svoje spory ohľadom starostlivosti o  dieťa na verejnosti a odsudzujeme tento spôsob rodičovského boja. Rozhodnutie o ďalšom živote dieťaťa je v prípade, že sa rodičia na starostlivosti o maloleté dieťa nedohodnú, vždy vo výlučnej kompetencii súdu a vychádza z rozsiahleho dokazovania zameraného na zistenie skutočného stavu veci. Medializácia dieťaťa, odhaľovanie jeho identity, či podobizne a to v súvislosti s rozchodom alebo s rozvodom jeho rodičov, v spojitosti so sporom rodičov o úpravu styku s dieťaťom, nie je v záujme dieťaťa. Naopak, prax potvrdzuje, že medializácia dieťaťa môže mať veľmi negatívny vplyv na jeho psychiku.

Nakoľko sa však matka rozhodla vec masívne medializovať, a to navyše formou poskytovania nepravdivých informácií a vymysleného príbehu, je potrebné reagovať na tieto difamujúce tvrdenia a zverejnené skutočnosti, ktoré sú v príkrom rozpore so skutočnosťou. 

Zverejnené články vykresľujú pani Beátu Janočkovú ako obeť otca a celého justičného systému, ktorej bolo údajne nespravodlivo odňaté právo vychovávať svoje dieťa. Bohužiaľ pravdou je, že matke nejde a nikdy nešlo o maloleté dieťa. Toto celé mediálne vystúpenie je iba o sebaprezentácii a reklame matky, ktoré trvá už viac ako 2 roky. 

Uverejnené vyjadrenia matky sú predovšetkým nekonzistentné a zavádzajúce. Na začiatku matka tvrdí, že jej otec oznámil, že dieťa ostáva u neho a vyhodil ju z domu, o pár riadkov nižšie tvrdí, že dieťa bolo u nej a otec na ňu podal krivé obvinenie za bránenie v styku, následne priznáva, že si dieťa riadne striedali v dohodnutých intervaloch. Je dôležité povedať, že matke nikto nebráni a ani nikdy nebránil v styku s dieťaťom. Rodičia dieťa vychovávali v rámci dohodnutej striedavej osobnej starostlivosti až do 9/2018, kedy  maloleté dieťa zažilo tak traumatickú udalosť vyvolanú správaním matky, že od tejto doby sa matky bojí a kontakt s ňou odmieta.

Udalosť, ktorú matka popisuje ako „útok otca na fyzickú integritu a majetok matky a násilné odňatie dieťaťa podľa pokynov právneho zástupcu“ bola v skutočnosti útočným konaním matky, ktorá fyzicky napadla otca, starú matku dieťaťa a následne sa pred očami maloletého hodila pod idúce motorové vozidlo, ktoré však stihlo zastaviť. Pri tomto incidente zároveň matka pred maloletým vykrikovala na starú matku, že ju zabije a potom zabije aj jej syna (t.j. otca dieťaťa). Klamlivé je aj tvrdenie matky, že právny zástupca otca mal navádzať otca na vytrhnutie dieťaťa z rúk matke a jej vyhodenie z dvora, pričom tieto skutočnosti majú byť  súčasťou vyjadrenia otca v znaleckom posudku. K uvedenému konaniu právneho zástupcu nedošlo, nakoľko nedošlo ani k situácii, ktorú matka popisuje. Z jej strany ide len o dramatizáciu veci s prvkami vymyslených udalostí, ktoré sa nikdy neudiali. 

Dodávame, že otec sa od vyššie popísanej udalosti v 9/2018 snaží za ingerencie všetkých dostupných orgánov o reparáciu narušeného vzťahu matky s dieťaťom, nakoľko dieťa má od tejto doby z matky evidentný strach, uteká pred ňou a zúfalo plače. Matka však pomoc odborníkov kategoricky odmieta, o dieťa a o jeho prežívanie sa v skutočnosti nezaujíma, v súlade so súdnym rozhodnutím za dieťaťom nechodí, resp. ak príde, trvá na tom, že „ju názor dieťaťa nezaujíma“ a násilne si ho chce prevziať so slovami, že „neexistuje, aby si ona s malým dieťaťom nedala rady“.  Matka bez sebareflexie sústreďuje všetku svoju energiu do podávania rôznych podnetov na otca, pani sudkyňu, prokurátora, pani kolíznu opatrovníčku, znalcov, jednoducho na všetkých, kto podľa nej môže za jej narušený vzťah so synom.

Popísaná udalosť ako aj ďalšie konanie matky sú aktuálne predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Spôsob konania matky, diametrálne odlišný od matkou popísaných príbehov, detailne opisuje niekoľko anonymizovaných trestných oznámení, ktoré prikladáme na konci toho stanoviska. 

Rovnako sa na pravde nezakladajú ani ďalšie vyjadrenia matky ohľadom protiprávnej zmeny predškolského zariadenia maloletého. Matka klame, keď tvrdí že existuje právoplatné súdne rozhodnutie, na základe ktorého má dieťa chodiť do súkromnej materskej školy a materská škola, ktorú maloletý navštevuje koná protiprávne. Súd v tejto veci určil, že nakoľko maloletý riadne navštevuje materskú školu, ktorá je jeho spádovou škôlkou, nie je potrebné rozhodovať o tom, aby túto ďalej navštevoval. Aktuálne tak maloletý navštevuje spádovú škôlku v mieste svojho bydliska v súlade s rozhodnutím súdu. Uvedené súdne rozhodnutie bolo matke riadne doručené, preto má vedomosť o jeho obsahu. Napriek vyššie uvedenému matka doručila do škôlky žiadosť o vylúčenie maloletého z predškolského zariadenia, ktoré navštevuje. Vzhľadom na aktuálny právny stav nebolo žiadosti matky vyhovené a maloletý tak naďalej, v súlade so školským zákonom navštevuje spádové predškolské zariadenie. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti máme za to, že matka úmyselne rozširuje nepravdivé informácie s cieľom vyvolať súcit verejnosti, spraviť zo seba obeť a poškodiť otca ako aj predmetnú materskú školu. Všetky dotknuté subjekty už proti tomuto konaniu matky podnikli príslušné právne kroky. 

Čo sa týka tvrdenia matky, že súd údajne svojvoľne do zápisnice uviedol, že matka sa vzdala odvolania, ani toto tvrdenie matky sa nezakladá na pravde. V predmetnom súdnom konaní boli pribratí ako účastníci konania prokurátor a komisárka pre deti. Ďalej bol účastníkom konania kolízny opatrovník ako zástupca dieťaťa a vo veci bol vypracovaný aj znalecký posudok. Všetky dotknuté osoby vo svojom záverečnom vyjadrení po skončení dokazovania navrhli súdu zveriť dieťa do starostlivosti otca, matke odporučili zmenu prístupu k dieťaťu a zároveň odporučili rodičom mediáciu, prípadne psychologickú intervenciu za účelom zlepšenia rodičovskej komunikácie. Napriek snahám otca, konkrétnym návrhom na mediáciu alebo psychologickú intervenciu, matka toto odmietla s tým, že ona nemá žiaden problém, ktorý by bolo potrebné riešiť.

Z konania matky je zrejmé, že absolútne nezohľadňuje aktuálny psychický stav maloletého. Namiesto citlivého prístupu a postupnej snahy o reparáciu vzťahu so synom pod odborným vedením situáciu ešte zhoršuje. Dieťa vystavuje neprimeraným stresovým situáciám, ktoré prežíva v jej prítomnosti v dôsledku traumatizujúcich spomienok zo septembra 2018, ale aj zo súčasného správania sa matky.

Matka chodí na styk s maloletým v sprievode polície, otca dennodenne zahlcuje desiatkami výhražných SMS správ, vyhráža sa všetkým, ktorí majú iný názor ako matka alebo ktorí neakceptujú jej príbeh ako pravdivý namiesto toho, aby sa venovala konštruktívnemu riešeniu veci a hľadala spôsoby, ako sa synovi priblížiť. Otec nikdy matke v styku nebránil. Dieťa však opakovane odmietlo odísť s matkou, aj keď si ho prišla vyzdvihnúť zo škôlky, kde otec prítomný nebol. O spôsobe preberania dieťaťa zo škôlky matkou prikladáme vyhotovené úradné záznamy materskej školy. Vyjadrenie matky v tom smere, že dieťa ju posiela preč, a samo ostáva s otcom so slovami, „ty choď mama, mne (otec) neublíži“ asi nepotrebuje ani komentár, ide opäť len o klamstvo matky a dramatizáciu vymysleného príbehu. 

Vyššie opísané konanie matky predstavuje bezprecedentný spôsob jej boja proti otcovi, do ktorého involvovala média ako prostriedok na vytvorenie verejného tlaku, zastrašovanie a vydieranie otca. Tomuto nasvedčujú najmä jej vyjadrenia v SMS správach, kde otcovi predkladá celý zoznam svojich požiadaviek vrátane zabezpečenia práce s vysokým finančným ohodnotením či zakúpenie bytu, za čo na oplátku prestane s týmto mediálnym lynčom.

Otec napriek tomu robí všetko preto, aby sa vzťah maloletého s matkou zlepšil, matku pravidelne informuje o maloletom, ako aj jeho zdravotnom stave a pripravuje ho na stretnutia s matkou.

V nadväznosti na intenzitu diskreditačnej kampane matky proti otcovi, ktorá výrazne prekročila hranice vecnej a konštruktívnej kritiky, sme považovali za potrebné uviesť veci na pravú mieru a predložiť toto oficiálne stanovisko k medializovanej veci tzv. vymazanej matky pani Beáty Janočkovej. Sme presvedčení, že každý súdny človek si vytvorí úsudok o veci sám. 

Záverom si dovolíme zdôrazniť, že v tomto prípade ide o život, súkromie a zdravý vývin maloletého dieťaťa, ktorému by sme mali všetci poskytovať zvýšenú ochranu, a nie o naháňanie senzácie, zabezpečovanie kreditu pre matku alebo zastrašovanie protistrany.