Slovenskí žiaci sú podpriemerní. Preberieme fínsky model vzdelávania?

Marika Koscelníková | 11. Oct 2018
Slovenskí žiaci sú podpriemerní. Preberieme fínsky model vzdelávania?

Slovenské školstvo je dlhodobo terčom kritiky zo strany spoločnosti a taktiež má skoro najhoršie výsledky v rebríčkoch testovania pätnásťročných žiakov (OECD) z predmetov matematika, čítanie a vedecké disciplíny.

Budú slovenské školy preberať finsky model? 

Spasiť by nás mal fínsky model, ktorý sa pozdáva aj ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej. Tá zároveň varovala, že prechod na nový systém môže trvať desiatky rokov a samozrejme nebude lacný. 

Slovenské deti hlavne prichádzajú o radosť z učenia, od toho sa potom odvíja viacmenej všetko ostatné. 

Slovenskí žiaci vyšli z testovania ako podpriemerní

V testoch PISA sa vedomosti slovenských žiakov ukázali ako podpriemerné vo všetkých oblastiach a skončili sme tretí od konca. K priemeru v matematike (494 bodov ) našim žiakom chýbalo 12 bodov. Priemer v čítaní (496 bodov) nedosiahli, lebo im chýbalo 7 bodov. Vo vedných disciplínach sme dosiahli len 471 bodov z priemerných 501 bodov. 

Fínsky model vzdelávania 

Oslavovaný fínsky model znie pre slovenské deti ako sci-fi, o ktorom môžu len snívať. Žiadne testy, málo úloh, učiteľ ako partner a mnoho iných vychytávok. Napriek tomu, že fínske deti do noci nerobia domáce úlohy, majú jedny z najlepších výsledkov spomedzi krajín OECD. 

Zaujímavosti z fínskeho školstva:

 • Štú­dium vo Fín­sku je za­darmo, a to vrá­tane stra­vo­va­nia, do­pravy, učeb­níc a iných po­mô­cok, uby­to­va­nia, zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti, ex­kur­zií, atď.
 • Všetky školy sú štátne. Mi­nis­ter­stvo za­dáva zá­kladné os­novy, av­šak školy a uči­te­lia majú veľkú au­to­nó­miu.
 • Fín­ske deti za­čí­najú cho­diť do školy až v 7 ro­koch.
 • Po­čas pr­vých 6 ro­kov vzde­lá­va­nia deti nie sú hod­no­tené. Do 12 ro­kov do­stanú hod­no­te­nie ma­xi­málne slovne a uči­te­lia sa sna­žia vy­sti­hnúť mo­menty, kedy môžu chvá­liť.
 • Majú len je­diný po­vinný štan­dar­di­zo­vaný test, ktorý ro­bia všetky deti po do­vŕ­šení 16 ro­kov.
 • Na stredné školy sa chodí bez pri­jí­ma­cích skú­šok, každý štu­dent si môže vy­brať školu a do­stane šancu. Ak školu ne­z­vláda, môže bez prob­lé­mov pre­stú­piť na inú.
 • Na vy­soké školy sa do­stanú len tí naj­lepší a všetci vy­so­koš­ko­láci do­stá­vajú pod­poru od štátu.
 • Uči­teľ je vá­žené a at­rak­tívne po­vo­la­nie. Platy uči­te­ľov sú v prie­mer­nej výške ta­moj­ších miezd, ale stačí to na slušný ži­vot. Všetci uči­te­lia vo Fín­sku mu­sia mať ma­gis­ter­ský ti­tul, ktorý je plne do­to­vaný. Uči­te­lia sú vy­be­raní z hor­ných 10 % naj­lep­ších ab­sol­ven­tov.
 • Cie­ľom je ra­dosť z uče­nia sa. Fín­ske deti sa do školy te­šia. Učia sa v prí­jem­nom pro­stredí a po­zi­tív­nej at­mo­sfére.
 • Deti sa ne­bif­lia su­ché fakty ale vy­učo­va­nie pre­bieha in­te­rak­tívne, ro­bia veľa pro­jek­tov, hrajú sa, dis­ku­tujú a in­for­má­cie ich preto zau­jí­majú.
 • Často sa pra­cuje v sku­pi­nách. Deti sa učia spo­lu­práci ale môžu vy­skú­šať aj lí­der­stvo pri rie­šení prob­lé­mov.
 • Mul­ti­dis­cip­li­nárne vzde­lá­va­nie. Pred­mety sa ne­učia sa­mos­tatne akoby bol každý z iného sveta, ale pre­po­jene vo vzá­jom­ných vzťa­hoch. Deti tak vi­dia veci kom­plex­nej­šie. Dô­raz sa kla­die na vy­uži­tie v re­ál­nom ži­vote.

Zdroj: startitup.sk/skolskyportal.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: