Školský úraz: na čo máte právo?

Redakcia | 9. Feb 2017
Školský úraz: na čo máte právo?

Školský úraz je poškodenie zdravia žiaka, ak sa stal pri výchovno-vzdelávacej činnosti v škole alebo pri nepovinnej činnosti organizovanej školou.

Rozlišujeme dva typy školských úrazov

  • Neregistrovaný školský úraz – je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára, trvajúcej menej ako 4 dni, poprípade ak aj nedôjde k neprítomnosti žiaka v škole, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom.
  • Registrovaný školský úraz – ide o úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni.

Ak dieťa nemôže byť pre úraz v škole najmenej tri dni, škola musí o úraze spísať záznam (do štyroch dní po úraze). Ak nie je žiak plnoletý, k jeho spísaniu musí prizvať aj rodiča. Záznam o školskom úraze slúži pre poisťovňu rodiča, ak je dieťa poistené, ale aj pre školu, ktorá ak si to rodič vyžiada, musí dieťa odškodniť.

Prečítajte si: Bezpečne doma

Za vážny školský úraz by mali školy platiť rodičom odškodné!

Škola je povinná na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu zraneného žiaka za úraz odškodniť. Odškodnenie je vlastne úhrada bolestného. Okrem bolestného sa odškodňuje prípadná vecná škoda, ktorá žiakovi vznikne pri školskom úraze.

Pokiaľ má škola právnu subjektivitu, peniaze na vyplatenie náhrady by mali mať vyčlenené vo svojom rozpočte. V ostatných prípadoch týmito prostriedkami disponuje zriaďovateľ školy.

Prečítajte si: Bezpečnosť detí: 4 dôležité informácie pre rodičov

Pozor! Škola musí žiakovi zaplatiť každý úraz, ktorý sa mu stane v škole alebo na školskej akcii. Nezáleží pritom, či bol alebo nebol práve pod učiteľským dozorom. Škola je zodpovedná aj za úrazy, ktoré vzniknú, keď sa žiaci cez prestávku pobijú.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: