Polročné vysvedčenie

redakcia Mama a ja | 31. Jan 2013
Polročné vysvedčenie

Aké bolo u vás?

Dnes, 31. januára 2013, vydajú triedni učitelia výpisy slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania takmer 700-tisíc žiakom základných a stredných škôl (približne 430 000 žiakom ZŠ, zhruba 241 000 žiakom SŠ a viac ako 24 500 žiakom špeciálnych škôl v dennej forme).

Škola môže hodnotiť žiaka klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou oboch spôsobov, pričom o konkrétnej forme rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade. Pri klasifikácii sa výsledky žiaka vyjadrujú piatimi určenými stupňami. Na vysvedčeniach s takýmto hodnotením sa nedopĺňa slovný komentár.

Ďalšou možnou formou je slovné hodnotenie, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch sa na 1. stupni ZŠ vyjadrujú slovne štyrmi stupňami (dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky). Vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za uvedený polrok.

Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia umožňuje výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadriť stupňom klasifikácie a niektoré slovne. Takéto hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia (na polroku) na klasifikáciu (v závere školského roka).

Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou a ich formu si určuje sama škola, resp. triedny učiteľ. Na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia však škola môže vydať žiakom aj polročné vysvedčenie.

Zdroj: www.minedu.sk

Nech je polročné vysvedčenie vášho dieťaťa akékoľvek, nezabudnite si (aj pre prípad nie práve pozitívnych správ, ktoré dieťa zo školy prinesie) uvedomiť, že za jeho výsledkami stojíte tak trochu aj vy. Povzbudením, motiváciou a správnym vedením dosiahnete spoločne výsledok, ktorý bude uspokojivý pre vaše dieťa i pre vás. Ak váš žiačik prišiel domov s vysvedčením, ku ktorému "nemáte čo povedať" - určite ho aspoň pochváľte, motivujúcou môže byť i drobná odmena.

Všetko dobré, úspešný záver prvého polroka šk. roku 2012/2013 a šťastný štart do toho druhého vám želá

redakcia Mama a ja

PS: Ako prebieha tento deň u vás? Napíšte nám o tom na fialova@orbisin.sk. Vybrané príspevky uverejníme na www.mamaaja.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: