HOMESCHOOLING alebo Učte svoje deti doma

Mgr. Martina Pašková | 7. november 2017
HOMESCHOOLING alebo Učte svoje deti doma

Školský zákon obsahuje okrem iného paragrafy týkajúce sa povinnej školskej dochádzky.

Ako zákon charakterizuje povinnú školskú dochádzku?

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

To, že deti do základnej školy nastupujú o rok neskôr, nie je nič výnimočné. Niekedy je potrebné, aby ešte pobudli v materskej škole, pretože nespĺňajú všetky požiadavky, nemajú dostatočnú slovnú zásobu, nie sú samostatné, majú problémy so správaním, neobsedia pri práci a pod.

Zapísaním do školy sa pre drobcov začínajú i ozajstné povinnosti. Opustia bezstarostné prostredie škôlky a budú si musieť zvykať na povinnosti, ktoré ku škole neodmysliteľne patria. Napríklad i to, že budú musieť každé ráno vstávať a prázdniny si nebudú môcť urobiť kedykoľvek sa im zachce. Ale počuli ste o tom, že vaše dieťa nemusí školu navštevovať vôbec?

Prečítajte si: Prvá pani učiteľka: Prečo je dôležitá?

Homeschooling = vyučovanie doma

Teda, aby ste neboli zmätení, zapísať ho do nej musíte, len ju nebude pravidelne fyzicky navštevovať. Budete ho učiť doma. Ide o HOMESCHOOLING. Už i na Slovensku!

Homeschooling je u nás skutočne iba v plienkach. Predpokladané číslo doma vyučovaných detí je dvadsať. Ministerstvo školstva presnými údajmi nedisponuje, pretože školy nie sú povinné ich počet nahlasovať.

Rodičov, ktorí nad formou domáceho vyučovania uvažujú, pomaly pribúda. Prečo, aký na to majú dôvod a na čo vlastne je to dobré, sa vám budeme snažiť sprostredkovať prostredníctvom psychologičky Mgr. Márie Kopčíkovej, ktorá pôsobí v Centre pre rodinu Kvapka, v Bratislave.

Školské „trampoty“: čo robiť, ak to medzi vaším dieťaťom a učiteľkou škrípe?

Kto môže absolvovať homeschooling?

Na Slovensku je individuálne vzdelávanie povolené iba trom skupinám detí:

 • tým, ktoré navštevujú 1. stupeň základnej školy
 • tým, ktorých zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole
 • a napokon tým, ktoré sú vo väzení a nie je možné im zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace

My sa budeme venovať skupine detí, ktorých rodičia dobrovoľne rozhodli, že nebudú navštevovať školu, ale bude sa im venovať učiteľ súkromne. Či to má viac výhod ako nevýhod, posúďte sami.

Prečítajte si: ADHD: Keď dieťa ničí rodinu i učiteľov

Ako postupovať, ak sa rozhodnete pre homeschooling?

Individuálne vzdelávanie povoľuje riaditeľ školy, do ktorej bolo dieťa prijaté. To znamená, že so svojím prváčikom musíte ísť na riadny zápis do prvého ročníka do školy v mieste vášho bydliska a tam podáte žiadosť o individuálne vzdelávanie.

Táto škola bude pre neho tzv. kmeňovou školou. Informáciu nám potvrdili i z Tlačového a informačného odboru Ministerstva školstva SR. „O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu.

Riaditeľ rozhodne o individuálnom vzdelávaní žiaka spravidla pred začiatkom školského roka. Ak sú splnené všetky zákonné podmienky na povolenie individuálneho vzdelávania a je to vôľa zákonného zástupcu, riaditeľ nemá dôvod nevyhovieť žiadosti.“ To znamená najneskôr počas prázdnin by ste mali na svoju žiadosť dostať zo školy odpoveď.

Školský zákon presne stanovuje, čo musí žiadosť o homeschooling obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka
 • ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť
 • dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania
 • individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona
 • popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia i podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov
 • zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané
 • ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka

Ak máte ako rodič pedagogické vzdelanie, máte o jeden problém menej. Pretože, ak ste si mysleli, že písať, čítať a počítať naučíte svoje dieťa ľavou zadnou aj bez adekvátneho vzdelania, mýlili ste sa.

Je vašou povinnosťou zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa stanovené pre učiteľov 1. stupňa ZŠ.

Školská zrelosť a pripravenosť: Aké sú testy školskej zrelosti?

Previerka vedomostí pri homeschoolingu

Dieťa, ktoré individuálne študuje je oslobodené od stresov spojených s pravidelným skúšaním a testovaním. To sa mi javí ako najväčšie pozitívum takejto formy štúdia. Ale celkom bez skúšania to nejde.

Dieťa sa dvakrát ročne, vždy raz za polrok podrobuje komisionálnemu preskúšavaniu vo svojej kmeňovej škole, na základe ktorého mu je následne vystavené vysvedčenie. Je však oslobodenie dieťaťa od stresu z pravidelného skúšania dostatočným dôvodom na to, aby sme ho vyučovali doma?

„Oslobodenie od skúšania nie je príliš častým dôvodom rodičov na to, aby pre svoje dieťa zvolili domáce vyučovanie. Pokiaľ viem, častejšie za dôvody uvádzajú individuálny prístup k dieťaťu, ktoré napr. pred nástupom do školy je „popredu“ v niektorých kognitívnych oblastiach, a naopak, má trošku oslabený vývin v iných oblastiach.

Ako ďalší dôvod rodičia zmieňujú to, že systém fungovania klasickej školy im nevyhovuje, že sa v nej možno veľa súťaží, deti sa navzájom porovnávajú, hodnotenie pedagóga je subjektívne. Na rozdiel od tohto modelu by rodičia radi deti vzdelávali aj vychovávali v nesúťažnom prostredí (kto to bude mať prvý hotové, kto to bude mať najkrajšie napísané...).

Prečítajte si:Je vaše dieťa pripravené na nástup do školy?

Prečo sa rodičia rozhodnú pre homeschoolong?

Čo je dostatočným dôvodom na to, aby rodič pre dieťa zvolil homeschooling je podľa mňa vždy veľmi individuálna záležitosť. Je pravdou, že istá kategória detí by v prostredí klasickej školy zlyhávala vo výkone, ktorý sa od žiakov očakáva.

Niektoré by sa nudili v menej podnetnom prostredí, pokiaľ boli doma zvyknuté na iný spôsob poznávania nových vecí (iné formy, prostriedky, zážitky ...),“ upresňuje pohnútky rodičov Mgr. Mária Kopčíková.

Pozor, inšpekcia!

Aby nebol systém zneužívaný a aby boli deťom zabezpečené kvalitné podmienky, existuje mechanizmus kontrol, s ktorými musíte počítať. Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní vykonáva Štátna školská inšpekcia.

Kontrolu odborno- pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola. Vašou povinnosťou je umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi i poverenému zamestnancovi kmeňovej školy.

Prečítajte si: Je vaše dieťa pripravené na školu?

Kedy môže byť homeschooling zrušený?

Existujú i konkrétne dôvody, pre ktoré môže riaditeľ školy individuálne vyučovanie vášho dieťaťa zrušiť. Je to, samozrejme, na základe vašej žiadosti, ale tiež ak neplníte podmienky individuálneho vzdelávania, ktoré stanovuje zákon.

Alebo ak vaše dieťa na konci hodnotiaceho obdobia neprospelo. Prípadne, ako sme už spomenuli, ak porušenie zistí školský inšpektor.

V prípade ktorejkoľvek z uvedených možností rozhodne riaditeľ školy o zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania. Zároveň musí zaradiť žiaka do príslušného ročníka.

Príchod do školy = šok?

Dlho som premýšľala, čo by ma viedlo k tomu, aby som svojmu dieťaťu odoprela možnosť stretávať sa s kamarátmi, zúčastňovať sa na spoločných akciách, vytvárať a nadväzovať nové priateľstvá. Neprišla som na žiadnu presvedčivú odpoveď, snáď len to, že individuálny prístup mu môže byť viac na osoh.

Predsa len, vybraný pedagóg sa bude venovať iba jemu, zodpovie všetky jeho otázky, prispôsobí sa jeho tempu a pod. Ale čo potom? Od piateho ročníka do školy bude musieť ísť tak či tak. Nebude to pre dieťa šok? Neublížime mu viac, ako pomôžeme?

„Nemyslím si, že by bol následne kolektív pre dieťa šok. Myslím si, že je úplne normálne, že aj deti vzdelávané doma sa stretajú s rovesníkmi, kamarátmi a vytvárajú si svoje rovesnícke putá a priateľstvá.

Určite je to aj o prístupe rodičov týchto detí a mali by uvažovať o tom, ako bude vzdelávanie ich dieťaťa pokračovať po „oficiálnom“ termíne, dokedy je u nás homeschooling aktuálne umožnený. Predpokladám však, že takíto rodičia ani po prechode dieťaťa na druhý stupeň ZŠ nezvolia klasickú školu, ale budú hľadať nejaké alternatívne modely, vysvetľuje Mgr. Kopčíková.

Aby učenie nebolo mučenie


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: