Chronologický vývoj dieťaťa - 7. - 8. rok života

Redakcia | 30. Jul 2009

Dieťa sa dobre adaptovalo na školu, nový kolektív, našlo si nových kamarátov a začína uprednostňovať ich spoločnosť pred spoločnosťou dospelých.

Prvý ročník je za nami. Vo väčšine prípadov rodičia aj deti zvládli prechod do školy  s novými nárokmi veľmi dobre.

Dieťa sa dobre adaptovalo na nové prostredie, nový kolektív, našlo si nových kamarátov a začína uprednostňovať ich spoločnosť pred spoločnosťou dospelých. Už v tomto období je možné vidieť snahu detí zaradiť sa do určitej skupinky – a snahu oddeliť sa od ostatných – či už správaním, rečou, oblečením.

Myslenie dieťaťa sa stáva stále dynamickejším. Ešte stále prevažuje u dieťaťa konkrétnosť v myslení a priamy vzťah medzi príčinou a následkom. Dieťa má ešte stále problémy zovšeobecňovať poznatky a uplatniť ich na iné situácie. Je už schopné pochopiť premenu vlastnosti objektu a trvalosť podstaty objektu. Vie, že keď prelejeme vodu z jednej úzkej nádoby do širšej, je to stále rovnaká voda a stále rovnaké množstvo bez ohľadu na to, ako to vyzerá.

Mladší školský vek je charakteristický najmä rozvíjaním logických operácií v myslení dieťaťa. To sa prejavuje aj zmenou spôsobu manipulácie so znakmi a symbolmi. Dieťa je schopné pochopiť vzťahy medzi písmenami a zvukovou podobou hlások, vie rozčleniť slovo na hlásky, slabiky. Chápe stálosť obsahu slova, aj keď sa používa v rôznych súvislostiach. Dokáže manipulovať s číselnými pojmami. V tomto veku by už dieťa malo pochopiť trvalosť počtu – t. j. počet je rovnaký, aj keď sú jednotky usporiadané rôznym spôsobom. 

Koľko je hodín?
Okolo 8. roku sa tiež spresňuje porozumenie pojmu času.
Porozumenie času sa prejavuje nasledovne:

 • deti dokážu zoraďovať rôzne udalosti podľa časovej následnosti a chápu tak pojem skôr a neskôr;
 • vytvárajú si mapu rôznych pre ne významných udalostí, časové teritórium, ktoré má význam pre ne; zatiaľ v ňom zväčša prevažuje súčasnosť, blízka minulosť a veľmi blízka budúcnosť;
 • učia sa rozlišovať dĺžku trvania diania v čase a dávajú si to do súvislosti so svojím osobným prežívaním dĺžky trvania; začínajú využívať znalosť hodín, ale ich časový odhad je nepresný;
 • deti už vedia, že čas je nevratný a beží jedným smerom – nedá sa vrátiť.

Musíme však pamätať na to, že čas v pochopení dieťaťa je veľmi konkrétny – posudzuje ho vo vzťahu k určitému dianiu a k sebe.

Detské uvažovanie prekonáva ďalšiu premenu. V tomto období sa zmena uvažovania prejavuje aj v úvahách o iných ľuďoch. Dieťa si už dokáže uvedomiť, že každý človek má viac rolí a môže sa chovať rôznym spôsobom a tiež môže mať k tomuto správaniu rôzne motívy.

Začína si uvedomovať odlišnosť potrieb iných ľudí od svojich vlastných. Napr. pri vyberaní darčeka na narodeniny pre otca nevyberie nákladné auto, len preto, že sa páči jemu a tiež napr. pripomenie v obchode, že je potrebné kúpiť dobošku, ktorú síce ono rado nemá, ale jeho súrodenec áno.

Pozornosť v tomto období už býva ovládaná vôľou – dieťa sa už vie sústrediť nielen na zaujímavé objekty a objekty, ktoré sú dôležité len pre neho. Dieťa prekonáva vlastný egocentrizmus – zameranie na vlastné túžby a ciele. Uvedomuje si, že nie je centrom vesmíru, okolo ktorého sa točí všetko. V tomto období dieťa začína nadväzovať trvalé priateľstvá, ktoré nie sú podmienené len výhodami a atraktivitou druhého.

Pamäť sa postupne mení – spočiatku prevažne mechanické zapamätávanie, ktoré nevyžadovalo logické pochopenie súvislostí a vzťahov, získava novú kvalitu – logickosť.

Fantázia detí v tomto období zostáva veľmi živá a citovo podfarbená. Opäť nie sú výnimkou ani tzv. konfabulácie. Jedná sa o rozprávanie vymyslených historiek, skresľovanie skutočnosti. Ale nie sú to klamstvá. Je to potreba byť zaujímavejším a atraktívnejším pre svoje okolie. Dieťa často verí, že sa to skutočne stalo tak, ako to rozpráva.

Detské záujmy nemajú dlhé trvanie
Obdobie medzi 7. a 8. rokom je charakteristické nestálosťou a rozmanitosťou záujmov detí. Záujmy v tomto období nemajú dlhé trvanie. Dieťa sa veľmi rýchlo nadchne pre rozličné veci a toto nadšenie mu vydrží krátky čas, kým ho opäť nenadchne ďalšia vec či činnosť. Formovanie a usmerňovanie záujmov dieťaťa tohto vývinového obdobia vo veľkej miere závisí nielen od neho samého, ale aj od usmernenia a pochopenia rodičov. Nesprávne zameranie na činnosť, pre ktorú dieťa nemá nadanie, alebo príliš veľká ctižiadostivosť rodičov môže viesť k neúspechu a zlyhaniu dieťaťa. Môže  sa to považovať za jeho neschopnosť, tým sa však narúša jeho sebavedomie a sebauvedomovanie, čo sa negatívne odráža aj v škole.

V motorickej oblasti – prevažuje potreba pohybu – je to čas, kedy by sa malo každé dieťa zapojiť do nejakej športovej činnosti. Deti rady skáču, behajú, bicyklujú sa, korčuľujú – vykonávajú akúkoľvek pohybovú aktivitu a prináša im to potešenie.

V oblasti poznávania – rozvíja sa potreba čítať – najskôr sú to rozprávky a bájky, postupne deti prechádzajú k dobrodružnej literatúre. Uspokojenie potreby poznávania môže naplniť aj televízia – ale iba vhodne vybrané programy, a počítačové hry.

Najvýraznejšie sa v tomto období rozvíjajú záujmy zberateľské – kedy deti zbierajú skoro všetko a vzájomne si to vymieňajú, a záujmy chovateľské – túžba mať nejaké zvieratko. Táto túžba a potreba mať zvieratko, o ktoré sa môže starať, môže byť pre rodičov impulzom na to, aby dieťa učili a viedli k zodpovednosti a k rešpektovaniu povinnosti.

Čo môžete s dieťaťom robiť?

Najvhodnejšie sú:

Stolové a spoločenské hry + kartové hry + didaktické hry + hry podporujúce logické myslenie.
V tomto období už vyberáme hry, v ktorých rozhoduje o výsledku vlastná šikovnosť, dôvtip a myslenie – stolný futbal, pexeso, didaktické hry...).

Príklady logických hádaniek:

 • Rodičia mali štyroch synov. Každý z nich mal jednu sestru. Koľko detí mali spolu? (5)
 • Ľahneš si večer o 20.00 hodine a natiahneš budík na 10.00 ráno. Koľko si spal? (2 hodiny)
 • V izbe sedí mačka v každom kúte. Oproti každej mačke sú tri mačky. Každá sedí na svojom chvoste. Koľko je tam chvostov? (4)

Didaktické hry

Meno, mesto, zviera, vec
Po udaní začiatočného písmena má každý napísať čo najrýchlejšie meno, mesto, zviera a vec, ktorá ho na to písmeno napadá. Najrýchlejší kričí stop.  
Uhádni, na čo myslím
Začínajúci povie prvé a posledné písmeno slova, na ktoré myslí. Napr. začína na T a končí na N  (tulipán). Hádajúci dáva otázky, na ktoré sa dá odpovedať ÁNO – NIE. 
 
Knihy

Ak je dieťa zvyknuté na knihy a rado ich číta, je potrebné vyberať mu knihy, ktoré by ho zaujali – v súvislosti s jeho záujmami. U chlapcov v tomto období začína obdobie dobrodružnosti, potreba nájsť hrdinu – vzor. Dievčatá v tomto období tiež uprednostnia dobrodružstvo, ale z inej strany ako chlapci. Veľmi obľúbenou literatúrou v tomto období sú tiež príhody zo života detí a zvierat a básničky. Deti dávajú prednosť bohato ilustrovaným knihám. Nie je potrebné prestať dieťaťu čítavať rozprávku na dobrú noc len preto, že už vie čítať. Čítanie podporuje u dieťaťa rozvíjanie predstavivosti a tiež vzájomné strávený čas pri čítaní upevňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

Počítač a televízia sú prostriedky na rozvíjanie osobnosti dieťaťa...
... nemali by vypĺňať voľný čas a tiež by nemali byť formou odmeny a trestu. Obľúbených spevákov či hercov dieťaťa je možné využiť na to, aby sa dieťa naučilo pracovať s internetom – je veľmi dôležité, aby rodičia mali prehľad, aké stránky dieťa navštevuje a aký je obsah týchto stránok. Tak ako pre predchádzajúce obdobie aj teraz pre prácu s počítačom platí – dodržiavať základné psychohygienické pravidlá.

Využívajte pomoc svojich detí v domácnosti...
Zapájajte svoje deti do práce v domácnosti. Deti veľmi rady pomáhajú a potrebujú počuť pochvalu za svoju činnosť. Vaše hodnotenie je pre ne aj naďalej veľmi dôležité, aj keď to už nedávajú tak najavo ako predtým.
Stanovte si pevné pravidlá pre jednotlivé činnosti a dodržiavajte ich – vy aj vaše deti. Rozšírte povinnosti dieťaťa podľa jeho schopností a zručnosti.

Pastelky, farby, nožnice a papier...
Aj naďalej by to mali byť pomocníci, bez ktorých sa nezaobídete. A tiež plastelína, či rôzne modelovacie hmoty. Pretože jemná motorika je už dostatočne rozvinutá, môžete spolu s dieťaťom skúšať vyrábať rôzne figúrky, šperky, robotov ....

Vytvorte pre dieťa jeho vlastnú nástenku, ktorú si bude obmieňať podľa svojho záujmu. Nechajte mu, aby si samo vyzdobilo kút vo svojej detskej izbe – dajte mu voľnú ruku pri výzdobe a nezasahujte do toho, ak vás o to nepožiada.

Stavebnice, kocky, modely...
V tomto období sa dieťa veľmi rado hrá tak, že skladá, stavia a tvorí jednak podľa predlohy, ale tiež aj podľa seba samého. Skladačky a kocky sú výborným prostriedkom na postavenie mesta, hradu, garáže, ZOO ... a rôzni panáčikovia spĺňajú úlohu obyvateľov, či bojovníkov...
Deti tiež veľmi rady skladajú, či vystrihujú a lepia modely áut, domov. Obľúbenou hrou v tomto období bývajú aj puzzle s rôznou tematikou.

Keďže toto obdobie je charakteristické aj súťaživosťou, veľmi dobrou hrou je autodráha.

„Akože“ hry
Potreba byť niekto iný – herečka, speváčka, indián, robot – je často sprevádzaná potrebou vyzerať tak aj v skutočnosti, preto sa deti prezliekajú do šiat, ozdobujú a prispôsobujú si oblečenie a prostredie vzhľadom na hru, ktorú sa hrajú. Z fotela, vankúšov a deky sa stáva nedobytná pevnosť. Z maminých šperkov a doplnkov a make-upu je možné vytvoriť princeznú primerane oblečenú na čajový večierok.


 Nezabudnite:

 1. Nájdite si čas na svoje deti. Neponáhľajte sa. Každá chvíľa, ktorú s deťmi strávite, je jedinečná a neopakovateľná. Toto obdobie už nikdy s nimi nezažijete – vychutnajte si ho.
 2. Chváľte, chváľte, chváľte. Aj najmenší pokrok a úspech si zaslúžia pochvalu a povšimnutie.
 3. Počúvajte, čo vám vaše dieťa hovorí – aj keď sú to možno „hlúposti“ – pre neho to môžu byť životne dôležité veci. Dôverné rozhovory nezačínajú až v dospelosti – musíte svoje dieťa naučiť, že vám môže veriť a zdôveriť sa vám.
 4. Nezosmiešňujte dieťa pred ním, ani pred druhými. Nevysmievajte sa z jeho neúspechu či zlyhania alebo chýb. Dieťa je veľmi citlivé a nevie pochopiť „žarty“ na svoj úkor. Tie ho nútia budovať si pred vami ochrannú bariéru.
 5. Podporujte zvedavosť a tvorivosť svojich detí – prekážky im klaďte do cesty len v prípade, že by si mohli ublížiť.
 6. Stanovte hranice v správaní a v tom, čo je dovolené a čo nie a dodržiavajte ich. Pevnosť a zásadovosť rodičov a ich súdržnosť vo výchove je pre dieťa znamením bezpečnosti jeho malého sveta.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: