Ako sa stať „náhradným“ rodičom?

PaedDr. Dagmar Baluchová | 22. Nov 2017
Ako sa stať „náhradným“ rodičom?

Možno aj vo vás rezonuje túžba otvoriť dvere svojho srdca i domu dieťaťu, ktoré na svojho „pravého“ rodiča ešte iba čaká kdesi v detskom domove.

Aké podmienky musia spĺňať títo rodičia a ďalšie informácie nám poskytne Emília Bezáková z občianskeho združenia Úsmev ako dar.

Aký je rozdiel medzi pestúnskou starostlivosťou a osvojením?

Na úvod treba povedať, že každá forma náhradnej starostlivosti vzniká rozhodnutím súdu.
Pre osvojenie (častejšie známe pod nesprávnym výrazom „adopcia“) platia pre žiadateľov nasledovné podmienky:

 • pri osvojení prijímajú manželia alebo jednotlivec opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti, akoby boli jeho biologickými rodičmi;
 • pred samotným osvojením je dieťa žiadateľom zverené do predosvojiteľskej starostlivosti po dobu najmenej 9 mesiacov;
 • osvojiť si je možné len maloleté dieťa, ak je osvojiteľné a osvojenie je v jeho najlepšom  záujme;
 • záujemcovia o osvojenie musia byť zapísaní v zozname vhodných žiadateľov a sú povinní absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Pestúnska starostlivosť je forma štátom garantovanej a riadenej náhradnej rodinnej starostlivosti. Pestúni sú povinní vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Do pestúnskej starostlivosti je možné zveriť iba maloleté dieťa, ak je to v jeho najlepšom záujme.

Práva dieťaťa aj rodiča na kontakt sú ponechané.
Počas pestúnskej starostlivosti sa počíta so stykom dieťaťa s pôvodnými rodičmi, pokiaľ to sleduje jeho prospech.

V prípade závažných záležitostí žiadajú pestúnski rodičia súhlas zákonného zástupcu dieťaťa (biologický rodič), prípadne rozhodnutie vydáva súd. Štát zabezpečuje pravidelné finančné príspevky pre pestúnov a deti podľa príslušného zákona.

Aké podmienky musia spĺňať muži a ženy, ktorí majú záujem o pestúnstvo alebo osvojenie? Je podmienkou aj uzavreté manželstvo, alebo to môžu byť aj slobodní ľudia?

Podmienky na osvojenie dieťaťa:

 • manželský pár alebo jeden z manželov, napr. ak má žena svoje biologické dieťa a znovu sa vydá, jej manžel si môže, so súhlasom ženy, osvojiť jej dieťa;
 • ak sú dvaja bezdetní manželia, obaja si osvojujú dieťa spolu;
 • osvojiť si dieťa môže prípadne aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.
 • Medzi osvojencom a osvojiteľom musí byť primeraný vekový rozdiel (čiže napr. 35-ročný muž si nemôže osvojiť 17-ročné dievča ap.) – posudzuje sa to individuálne.


Ako postupovať, ak si chcem osvojiť dieťa?

 • na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny si podajú žiadatelia žiadosť,
 • vyplnia dotazník, ktorý dostanú na úrade,
 • doručia potvrdenie od lekára o svojom zdravotnom stave – zdravotná spôsobilosť vychovávať dieťa,
 • doručia doklad o majetkových pomeroch – musia vedieť zabezpečiť potreby dieťaťa (nemôžu byť sami odkázaní na pomoc druhých).

Úrad si o žiadateľoch ďalej zabezpečí:

 • odpis z registra trestov,
 • správu o bytových, rodinných a sociálnych pomeroch (musia byť primerané na výchovu dieťaťa) – príde k nim návšteva z úradu do domácnosti,
 • vyjadrenie mesta/obce o žiadateľovom spôsobe života.

Do 1 roka od podania žiadosti je potrebné, aby žiadatelia absolvovali prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť v rozsahu najmenej 26 hodín. Potrebný je aj písomný súhlas, že určený orgán si môže zisťovať, či nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností uvedených v žiadosti a v spisovej dokumentácii.

Špecifickejšou formou je profesionálne rodičovstvo. Čím je osobité?

Je to pracovnoprávny vzťah. Ide o to, že profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, len deti vychováva vo svojom rodinnom prostredí.

Po splnení podmienok sa uchádza o pracovné miesto v konkrétnom detskom domove a detský domov má právo vybrať si, koho zamestná. Pre vykonávanie profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania s maturitou a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Rozsah prípravy je 60 hodín, resp. 40 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad (Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov).

Ak ide o dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania alebo o dieťa, ktoré je drogovo či inak závislé, môže vykonávať starostlivosť v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

Aká je momentálna situácia na Slovensku? Je dostatok náhradných rodičov?

Záujemcov o náhradné rodičovstvo je dostatok, ale nemajú záujem o deti, ktoré sú v databáze vhodné a voľné do náhradnej rodinnej starostlivosti. Dôvodov je viacero, najčastejším je však vek detí.

Dnes je skôr voľných na osvojenie viac starších detí, a to je prekážkou. Preto by sme veľmi radi uvítali, ak by sa našli rodičia, ktorí dajú šancu aj starším deťom (2 – 6-ročným). Prípadne aj starším, alebo aj rómskym, či súrodencom.

Čo sa týka profesionálnych rodičov, záujem o to je, ale chýbajú kvalitní rodičia, ktorí spĺňajú všetky požiadavky detských domovov, nielen tie formálne.

Na koho sa môžu záujemcovia o niektorú z týchto foriem starostlivosti obrátiť, kde dostanú informácie?

Informácie môžu získať na úrade práce, sociálnych veci a rodiny, oddelení sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately (žiadosť sa podáva na týchto oddeleniach v mieste trvalého bydliska) alebo na stránke www.nahradnarodina.sk.

Občianske združenie Úsmev ako dar poskytuje záujemcom o náhradnú starostlivosť kompletné sprevádzanie – od podania základných informácií, prípravy, až po prijatie dieťaťa. Pre jestvujúcich náhradných rodičov organizujeme aj pravidelné Kluby náhradných rodičov. Informácie možno získať na  www.nahradnarodina.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: