Utajený pôrod a odloženie dieťaťa

18.11.2009 v kategórii Tehotenstvo, autor JUDr. Eva Pistovičová foto: iStock.com

Utajený pôrod a odloženie dieťaťa sú dve veci, ktoré navzájom nemusia súvisieť. Sú upravené v našom právnom poriadku a predstavujú alternatívu k umelému prerušeniu tehotenstva.

Utajený pôrod a odloženie dieťaťa sú dve veci, ktoré navzájom nemusia súvisieť.

Sú upravené v našom právnom poriadku a predstavujú alternatívu k umelému prerušeniu tehotenstva.

O čo ide?

 

Utajené tehotenstvo a utajený pôrod
Zostala som neplánovane tehotná a nechcem ísť na potrat. Je možné požiadať o utajenie tehotenstva a pôrodu? Ako sa pri tom postupuje?

Súčasné slovenské právne predpisy pomáhajú riešiť takúto situáciu. Pre matky, ktoré sú z rôznych dôvodov nútené svoje tehotenstvo a pôrod skrývať, môže byť častokrát riešením utajený pôrod. Prikláňame sa k názoru, že to je lepším riešením ako potrat a toto riešenie môže pomôcť mnohým bezdetným párom, ktoré si chcú dieťa adoptovať.

Veľkou výhodou je, že sa pôrod vykoná v nemocnici a pod dohľadom zdravotníkov tak, aby nebol ohrozený život matky ani dieťaťa. Pričom treba zdôrazniť, že všetky údaje o matke zostávajú utajené.

V zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti sa presne uvádza, ako sa postupuje v prípade, že žena požiadala o utajenie gravidity a pôrodu. Uvádza sa tu postup pri vedení jej osobitnej zdravotnej dokumentácie ako je pôrodná a operačná kniha či dokumentácia počas hospitalizácie v gravidite, vrátane vedenia utajeného pôrodu cisárskym rezom.

Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu osobných údajov. V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa vedie osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy, nevyhnutné na zistenie anamnézy, a nasledovné údaje:

  • údaje o poučení a informovanom súhlase,
  • údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
  • epidemiologicky závažné skutočnosti,
  • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
  • identifikačné údaje poskytovateľa.

 

Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou o utajenie pôrodu. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu, vrátane osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu, viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Nemôže ju sprístupniť, ako je to možné pri iných prípadoch.

Po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný odovzdať túto zdravotnú dokumentáciu bez zbytočného odkladu na ministerstvo zdravotníctva, ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby. Vedenie zdravotnej dokumentácie narodeného dieťaťa pri hospitalizácii, prípadne pitvy zomrelého novorodenca, je súčasťou osobitnej zdravotnej dokumentácie pri utajenom pôrode a postup sa určuje v zmysle zákona.

 

Anonymné odloženie dieťaťa
Porodila som dieťa a chcem ho odložiť niekam tak, aby sa o tom nikto nedozvedel, a aby sa mu pritom nič nestalo. Je taká možnosť?

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v ust. § 11 ods. 11 uvádza, že ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, zriadi na účely záchrany novorodencov verejne prístupný inkubátor, možno novorodenca do neho odložiť. Tieto verejne prístupné inkubátory sa označujú pojmom aj ako „hniezda záchrany“.

Odloženie dieťaťa inde, ako v týchto verejne prístupných inkubátoroch, je trestné. Je to trestné aj vtedy, ak sa dieťa odloží na mieste, kde sa predpokladá, že by mohlo dostať pomoc, napríklad v hypermarkete, na stanici, alebo pred vchodom do kostola. Žena by spáchala v zmysle § 205 Trestného zákona trestný čin odloženia dieťaťa a hrozil by jej trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.

Treba však uviesť, že anonymné odloženie dieťaťa do verejne prístupných inkubátorov nie je tým najvhodnejším, ale iba krajným riešením pre matky v zúfalej situácii, ktoré sa chcú „zbaviť“ nechceného dieťaťa. Zastávame názor, že anonymné odloženie dieťaťa je lepším riešením ako umelé prerušenie tehotenstva. Odložené dieťa na takomto mieste dostane okamžitú pomoc a lekársku starostlivosť. Zároveň sa dieťa stáva právne voľné a je určené na adopciu. Je teda veľká šanca, že sa časom dostane do normálnej, funkčnej rodiny.

 

Kde možno nájsť informácie a verejne prístupné inkubátory?

Telefonická nonstop linka Hniezda záchrany je 00421 905 888 234.

Bratislava
Detská fakultná nemocnica, Limbová 1, Kramáre
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava – Petržalka, Antolská 11

Košice
Fakultná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43

Banská Bystrica
FNsP F. D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1

Nitra
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6

Žilina
Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 43

Trnava
Fakultná nemocnica, A. Žarnova 11

Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14

Nové Zámky
Nemocnica s poliklinikou, Slovenská 11

Ružomberok
Ústredná vojenská nemocnica, Považská 2

Rožňava
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Špitálska ulica č. 1.

Dolný Kubín
Nemocnica s poliklinikou Ladislava Nadáši-Jégého, Nemocničná ul. 1944/10

Spišská Nová Ves
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, Jánskeho 1

 

Komentáre