Utajené tehotenstvo a utajený pôrod

Utajené tehotenstvo a utajený pôrod

24.10.2016 v kategórii Tehotenstvo, autor JUDr. Eva Pistovičová foto: iStock.com

Utajený pôrod a odloženie dieťaťa sú dve veci, ktoré navzájom nemusia súvisieť. Sú upravené v našom právnom poriadku a predstavujú alternatívu k umelému prerušeniu tehotenstva. O čo ide?

Utajené tehotenstvo a utajený pôrod

Zostala som neplánovane tehotná a nechcem ísť na potrat. Je možné požiadať o utajenie tehotenstva a pôrodu? Ako sa pri tom postupuje? 
Súčasné slovenské právne predpisy pomáhajú riešiť takúto situáciu. Pre matky, ktoré sú z rôznych dôvodov nútené svoje tehotenstvo a pôrod skrývať, môže byť častokrát riešením utajený pôrod. Prikláňame sa k názoru, že to je lepším riešením ako potrat a toto riešenie môže pomôcť mnohým bezdetným párom, ktoré si chcú dieťa adoptovať.

Veľkou výhodou je, že sa pôrod vykoná v nemocnici a pod dohľadom zdravotníkov tak, aby nebol ohrozený život matky ani dieťaťa. Pričom treba zdôrazniť, že všetky údaje o matke zostávajú utajené.

V zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti sa presne uvádza, ako sa postupuje v prípade, že žena požiadala o utajenie gravidity a pôrodu. Uvádza sa tu postup pri vedení jej osobitnej zdravotnej dokumentácie ako je pôrodná a operačná kniha či dokumentácia počas hospitalizácie v gravidite, vrátane vedenia utajeného pôrodu cisárskym rezom.
Prečítajte si: Ďalšie dieťa? Nie!

Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu osobných údajov. V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa vedie osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy, nevyhnutné na zistenie anamnézy, a nasledovné údaje: 

  • údaje o poučení a informovanom súhlase,
  • údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
  • údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
  • epidemiologicky závažné skutočnosti,
  • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
  • identifikačné údaje poskytovateľa.

Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou o utajenie pôrodu. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu, vrátane osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu, viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Nemôže ju sprístupniť, ako je to možné pri iných prípadoch.

Po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný odovzdať túto zdravotnú dokumentáciu bez zbytočného odkladu na ministerstvo zdravotníctva, ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby. Vedenie zdravotnej dokumentácie narodeného dieťaťa pri hospitalizácii, prípadne pitvy zomrelého novorodenca, je súčasťou osobitnej zdravotnej dokumentácie pri utajenom pôrode a postup sa určuje v zmysle zákona.
Prečítajte si: Slzy po pôrode

Komentáre